Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số / kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành
  304/2022/NQ-HĐNDNghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quý IV năm 2022 27/08/2022
  305/2022/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành chế độ hỗ trợ phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa27/08/2022
  306/NQ-HĐNDNghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Thanh Hóa (lần 1) 27/08/2022
  307/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 27/08/2022
  308/NQ-HĐNDNghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 300/NQ - HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 27/08/2022
  309/QĐ-HĐNDNghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 302/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 27/08/2022
  310/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 05 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Thanh Hóa 27/08/2022
  311/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới và mau sắm trang thiết bijcho 07 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa 27/08/2022
  312/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa 27/08/2022
  313/NQ-HĐNDNghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Thanh Hóa27/08/2022
  314/NQ-HĐNDNghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương để chi bổi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý 27/08/2022
  315/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (đề nghị các đơn vị cập nhật lại nghị quyết này) 27/08/2022
  316/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mua sắm thiết bị triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh hóa 27/08/2022
  318/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập của tỉnh Thanh Hóa năm 2022 27/08/2022
  319/NQ-HĐNDNghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung cảu Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Nghị quyết số 231/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh27/08/2022
  321/NQ-HĐNDNghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 202227/08/2022
  248/2022/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng conterner qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 13/07/2022
  249/2022/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025 13/07/2022
  250/2022/NQ-HĐNDNghị quyết quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục theo quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 13/07/2022
  251/2022/NQ-HĐNDNghị quyết mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 13/07/2022
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  242 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.745.616
  Trong năm: 670.198
  Trong tháng: 65.217
  Trong tuần: 14.649
  Trong ngày: 346
  Online: 62