CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH THANH HÓA

 Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

 Căn cứ Điều 24, Chương 3, Nghị quyết số 08/2002/NQ-QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội khóa XI về việc ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.

 Theo đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa có chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri;

2. Tổ chức việc tiếp công dân của đại biểu Quốc hội; tiếp nhận, chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân mà đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết; mời đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh tham dự các buổi tiếp công dân của đại biểu Quốc hội; trong trường hợp cần thiết thì mời đại diện cơ quan hữu quan ở địa phương cùng tham dự để tiếp thu, xử lý những vấn đề liên quan;

3. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các dự án luật, dự án pháp lệnh và các dự án khác theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

4. Tổ chức để đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án luật, dự án pháp lệnh và các dự án khác, dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội;

5. Tổ chức để đại biểu Quốc hội giám sát việc thi hành pháp luật, đấu tranh chống tham nhũng; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; khảo sát tình hình thực tế ở địa phương; góp ý với địa phương về việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; khi cần thiết, kết quả giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng;

6. Phân công đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia Đoàn công tác, Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội;

7. Tham gia ý kiến về việc giới thiệu đại biểu Quốc hội trong Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá sau; phân công đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia Đoàn giám sát về việc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá sau, bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội ở địa phương;

8. Mỗi năm hai lần vào giữa năm và cuối năm, báo cáo với Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng thời thông báo với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
374 người đã bình chọn
Thống kê truy cập
Thống kê: 3.383.408
Trong năm: 994.330
Trong tháng: 90.100
Trong tuần: 17.630
Trong ngày: 1.555
Online: 59