QUY CHẾ

Hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thanh Hóa

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/QĐ-ĐĐBQH ngày 06/ 8 /2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (sau đây gọi chung là Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh).

Điều 2. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa là tổ chức của các đại biểu Quốc hội được bầu tại tỉnh Thanh Hóa, có nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tổ chức các hoạt động của đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và quản lý, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa (bộ phận tham mưu, giúp việc trực tiếp) theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội.

Điều 3. Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (sau đây gọi tắt là ĐBQH) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Nội quy kỳ họp Quốc hội, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế này.

Điều 4. Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình, gương mẫu trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật, trong sinh hoạt và công tác.

Đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh đúng ý kiến của cử tri với Quốc hội và cơ quan nhà nước hữu quan; định kỳ báo cáo với cử tri về hoạt động đại biểu của mình và hoạt động của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, động viên Nhân dân và người thân trong gia đình chấp hành pháp luật, tham gia quản lý nhà nước.

Các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có nhiệm vụ thực hiện chương trình công tác và sự phân công của Trưởng Đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hộỉ tỉnh.

Chương II

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Mục 1

TIẾP XÚC CỬ TRI

Điều 5. Trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

1. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch hoạt động của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tình hình thực tế ở địa phương và kế hoạch tiếp xúc cử tri của từng đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của từng đại biểu Quốc hội, gửi đến cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan nơi đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri để phối hợp thực hiện; đồng thời gửi kế hoạch đó đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan khác ở địa phương để tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội có hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp.

3. Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chuyển đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan ở Trung ương, địa phương.

4. Sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức để các đại biểu Quốc hội trong Đoàn làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan để trao đổi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các vấn đề khó khăn, bức xúc của địa phương; trao đổi về việc trả lời, giải trình của các bộ, ngành đối với kiến nghị của cử tri địa phương tại kỳ họp trước; thông báo nhanh những ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Điều 6. Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội

1. Đại biểu Quốc hội trong Đoàn có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp xúc cử tri 6 tháng, hàng năm; xác định rõ thời gian, địa bàn, nội dung và hình thức tiếp xúc cử tri gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội để xây dựng chương trình, kế hoạch chung của Đoàn.

2. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp xúc cử tri theo chương trình tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và theo sự phân công của Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội. Trong trường hợp không thể tham gia tiếp xúc cử tri được thì đại biểu Quốc hội báo cáo Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng đoàn để điều chỉnh phù hợp.

3. Đại biểu Quốc hội có thể đề nghị Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng đoàn tổ chức cho mình tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm.

Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri theo yêu cầu của đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo địa phương về nội dung tiếp xúc cử tri theo yêu cầu của mình.

4. Đại biểu Quốc hội nhận được đơn kiến nghị của cử tri, có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc xử lý theo thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Mỗi năm một lần, kết hợp với việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm, đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình kể từ sau kỳ báo cáo lần trước.

Mục 2

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Điều 7. Đại biểu Quốc hội tự mình tiến hành hoạt động giám sát hoặc tham gia hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, tham gia Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tại địa phương khi có yêu cầu hoặc do Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng đoàn phân công.

Sau các đợt giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng đoàn tổ chức họp các đại biểu Quốc hội và các thành viên khác trong Đoàn giám sát để đánh giá tình hình và thống nhất nhận xét, kiến nghị sau giám sát.

Điều 8. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm dự kiến chương trình giám sát của mình và gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội để tổng hợp trước ngày 01 tháng 12 hằng năm; chậm nhất ngày 15 tháng 01 hằng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của năm trước đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để tổng hợp.

Đoàn đại biểu Quốc hội căn cứ vào chương trình giám sát của từng Đại biểu Quốc hội, chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, tình hình thực tế của địa phương, đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương, lập chương trình giám sát hàng năm của Đoàn đại biểu Quốc hội và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 15 tháng 12 hằng năm. Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát của Đoàn và tổ chức để đại biểu Quốc hội thực hiện chương trình giám sát của mình. Chậm nhất vào ngày 01 tháng 2 hàng năm, Đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện chương trình giám sát năm trước của Đoàn đại biểu Quốc hội và của đại biểu Quốc hội trong đoàn đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mục 3

TIẾP CÔNG DÂN, THEO DÕI VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

Điều 9. Trách nhiệm tiếp công dân của Đại biểu Quốc hội.

1. Đại biểu Quốc hội thực hiện tiếp công dân theo sự phân công của Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc khi đại biểu Quốc hội thấy cần thiết;

2. Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tiếp nhận yêu cầu của công dân về việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Điều 10. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có trách nhiệm tổ chức để đại biểu Quốc hội tham gia tiếp công dân theo định kỳ và tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Điều 11. Định kỳ hằng tháng (trừ thời gian tham dự kỳ họp Quốc hội), các đại biểu Quốc hội được phân công có trách nhiệm tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh theo kế hoạch của Đoàn đại biểu Quốc hội.

Trường hợp có lý do đặc biệt không thể tham gia tiếp công dân theo lịch thì đại biểu Quốc hội phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội trước 05 ngày.

Điều 12. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết.

Đơn khiếu nại, tố cáo do đại biểu Quốc hội tiếp nhận tại các buổi tiếp công dân hoặc do cử tri gửi trực tiếp đại biểu Quốc hội, thì đại biểu Quốc hội chuyển đơn đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bằng “Phiếu yêu cầu” do cá nhân đại biểu Quốc hội ký theo mẫu quy định, đồng thời thông báo đến Đoàn ĐBQH để tổng hợp, theo dõi chung hoặc có thể tập hợp toàn bộ đơn của công dân (sau khi xem xét nội dung, yêu cầu của đơn thư đúng theo quy định của pháp luật) báo cáo để Đoàn đại biểu Quốc hội ban hành văn bản đề nghị các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền liên quan xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật

Mục 4

CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Điều 13. Khi nhận được các dự án luật do Văn phòng Quốc hội gửi lấy ý kiến, các đại biểu có trách nhiệm nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các dự án luật và chuyển các ý kiến đóng góp về Đoàn đại biểu Quốc hội để tổng hợp.

Tùy từng dự án luật và căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Lãnh đạo Đoàn đại biếu Quốc hội quyết định tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các chuyên gia. Các đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật do Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức.

Mục 5

THAM DỰ KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Điều 14. Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp nơi mình được bầu, có quyền tham gia ý kiến vào các vấn đề quản lý nhà nước, vấn đề liên quan đến đời sống của Nhân dân và các vấn đề khác mà đại biểu quan tâm; kiến nghị những biện pháp nhằm đảm bảo thi hành pháp luật và quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên.

Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp thông báo cho đại biểu Quốc hội ứng cử tại địa phương biết thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân, mời đại biểu Quốc hội đến dự và cung cấp tài liệu cần thiết. Trong trường hợp không tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân được, thì đại biểu Quốc hội báo cho Thường trực Hội đồng nhân dân biết.

Điều 15. Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, đối với các kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã, đại biểu Quốc hội nơi mình được bầu có trách nhiệm trực tiếp báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội công tác ở Trung ương tùy theo điều kiện công tác cụ thể của mình có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này và báo cáo Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội.

Mục 6

CÁC CÔNG TÁC KHÁC

Điều 16. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia các hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương theo chương trình công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội.

Điều 17. Sáu tháng một lần, các đại biểu Quốc hội được mời dự buổi sinh hoạt Đoàn để cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương và tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động của Đoàn. Nếu do bận công tác không thể tham dự được thì đại biểu Quốc hội phải báo cáo với Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội.

Chương III

NHIỆM VỤ CỦA TRƯỞNG ĐOÀN, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH

Điều 18. Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức và điều hành các nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội, cụ thể:

a) Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ở địa phương tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri;

b) Tổ chức việc tiếp công dân của đại biểu Quốc hội; tiếp nhận, chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân mà đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết; mời đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ở địa phương tham dự các buổi tiếp công dân của đại biểu Quốc hội; trong trường hợp cần thiết thì mời đại diện cơ quan hữu quan ở địa phương cùng tham dự để tiếp thu, xử lý những vấn đề liên quan;

c) Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở địa phương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

d) Tổ chức để đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án luật, dự án pháp lệnh và các dự án khác, dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội;

đ) Tổ chức để đại biểu Quốc hội giám sát việc thi hành pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; khảo sát tình hình thực tế ở địa phương; góp ý với địa phương về việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh;

e) Phân công đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia Đoàn công tác, Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội khi có yêu cầu;

g) Tham gia ý kiến về việc giới thiệu đại biểu Quốc hội trong Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa sau; phân công đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia Đoàn giám sát về việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa sau, bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội ở địa phương;

h) Mỗi năm hai lần vào giữa năm và cuối năm, báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, đồng thời thông báo với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

2. Chủ trì việc tổ chức để đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội và tham gia thực hiện nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội.

3. Chủ trì việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn.

4. Triệu tập và chủ tọa các cuộc họp của Đoàn đại biểu Quốc hội.

5. Giữ mối liên hệ với Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan ở Trung ương.

6. Giữ mối liên hệ với đại biểu Quốc hội trong Đoàn, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan ở địa phương.

7. Quản lý, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại Điều 43 của Luật tổ chức Quốc hội và chỉ đạo tổ chức thực hiện kinh phí, bảo đảm cho hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội.

8. Ký ban hành các văn bản về tổ chức, nhân sự theo thẩm quyền, quy chế, kế hoạch hoạt động của Đoàn, các báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Điều 19. Phó trưởng Đoàn là đại biểu Quốc hội chuyên trách thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Giúp Trưởng đoàn tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ở địa phương tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri;

b) Tổ chức việc tiếp công dân của đại biểu Quốc hội; chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu trong việc chuyển đơn; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân mà đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết;

c) Tổ chức để đại biểu Quốc hội giám sát; khảo sát việc thi hành pháp luật, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; khảo sát tình hình thực tế ở địa phương;

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn;

đ) Quản lý, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại Điều 43 của Luật Tổ chức Quốc hội và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội.

e) Giữ mối liên lạc thường xuyên với các đại biểu Quốc hội trong Đoàn; tổ chức thực hiện hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội theo chương trình, kế hoạch đã được Trưởng đoàn thống nhất;

g) Giữ mối liên hệ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương và các cơ quan của Quốc hội về những vấn đề có liên quan đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội;

h) Chủ trì giải quyết công việc của Đoàn đại biểu Quốc hội khi Trưởng Đoàn vắng mặt ở địa phương;

i) Thay mặt Trưởng đoàn ký các văn bản triển khai chủ trương, kế hoạch của Đoàn, của Trưởng đoàn đã ban hành và nhiệm vụ được ủy quyền nêu trên. Chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn về nội dung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và các văn bản ký thay Trưởng đoàn.

2. Tham gia Đoàn công tác, Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc hoặc các Ủy ban của Quốc hội theo sự phân công của Trưởng Đoàn.

3. Dự các hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn theo chức danh lãnh đạo địa phương khi được mời hoặc triệu tập.

4. Dự các cuộc họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cuộc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, theo quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Điều 20. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, đồng thời thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tham gia Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và các hội nghị khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập. Tham gia Đoàn công tác, Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc hoặc các Ủy ban của Quốc hội theo sự phân công của Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng đoàn.

2. Dự các hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn theo chức danh lãnh đạo địa phương khi được mời hoặc triệu tập.

3. Dự các cuộc họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cuộc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, theo quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

4. Thực hiện nhiệm vụ khác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khi được Trưởng Đoàn, Phó Trưởng đoàn phân công.

5. Được bố trí phương tiện đi công tác, trang thiết bị cần thiết tại phòng làm việc phục vụ cho hoạt động của đại biểu.

Điều 21. Định kỳ hàng tháng hoặc khi cần thiết, Trưởng Đoàn và Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức giao ban, hội ý công việc để thống nhất chương trình công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế này./.

 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
384 người đã bình chọn
Thống kê truy cập
Thống kê: 3.548.279
Trong năm: 1.039.682
Trong tháng: 102.166
Trong tuần: 30.858
Trong ngày: 44
Online: 59