QUY CHẾ

Làm việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

(Ban hành kèm theo Quyết định số 309/QĐ-VP,  ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)

-----------------------------

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Điều 1. Vị trí, chức năng

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan tương đương Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội như sau:

- Tham mưu, giúp Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý, 06 tháng và cả năm của Đoàn đại biểu Quốc hội, triệu tập các cuộc họp của Đoàn đại biểu Quốc hội, giữ mối liên hệ với đại biểu Quốc hội trong Đoàn;

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật;

- Phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết;

- Tham mưu, tổ chức phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong công tác xây dựng pháp luật, thảo luận, góp ý kiến về các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội; thực hiện chỉ đạo của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại địa phương;

- Tham mưu, giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị báo cáo về tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội 06 tháng, cả năm hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Phối hợp phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội; giúp đại biểu Quốc hội tham gia hoạt động của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu là thành viên và các hoạt động khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Tham mưu, giúp Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

2. Tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

- Tham mưu, giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý, 06 tháng và cả năm;

- Tham mưu, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, cuộc họp của Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, cuộc họp của Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; tham mưu, phục vụ Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thẩm tra dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo; hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát, khảo sát; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân; theo dõi, tổng hợp, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghị quyết về giám sát, chất vấn;

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật;

- Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết;

- Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình để chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ sau; phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân; giữ mối liên hệ với các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc tổ chức các cuộc họp giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; xây dựng báo cáo công tác trình cấp có thẩm quyền;

- Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh điều hành công việc chung của Hội đồng nhân dân tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động đối ngoại.

3. Một số nhiệm vụ phục vụ chung cho hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan nhà nước ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể khác ở địa phương;

- Lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở đã xin ý kiến của Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện, quản lý kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Bảo đảm điều kiện hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; tham mưu việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Quản lý cơ sở vật chất, tài sản công, công tác hành chính, bảo vệ và lễ tân của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện việc quản lý công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học; xây dựng, khai thác hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào các công tác của Văn phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giao;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÁNH VĂN PHÒNG, PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG, TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Văn phòng

- Chánh Văn phòng là thủ trưởng cơ quan Văn phòng, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và trước pháp luật, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và những quy định tại Quy chế này;

- Chủ trì các cuộc họp và giao ban của Văn phòng. Xử lý văn bản đến, thẩm định các văn bản trước khi trình lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ký và phát hành;

- Tổ chức phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Văn phòng, trưởng các phòng và công chức, người lao động trong Văn phòng. Đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, người lao động thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Ký và chịu trách nhiệm các văn bản thuộc thẩm quyền, thừa lệnh ký các văn bản theo yêu cầu của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân;

- Chủ động phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đúng chế độ quy định của Nhà nước. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí khi Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu;

- Tuyển dụng, quản lý, bổ nhiệm, kỷ luật công chức, người lao động trong cơ quan Văn phòng theo thẩm quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân giao.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó Chánh Văn phòng

- Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng phụ trách một số lĩnh vực công tác; chỉ đạo các phòng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công và được uỷ quyền giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Văn phòng; ký thay Chánh Văn phòng các văn bản thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng trong phạm vi được phân công hoặc ủy quyền;

- Chủ động giải quyết công việc được phân công; nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chánh Văn phòng khác thì trực tiếp phối hợp với Phó Chánh Văn phòng liên quan để giải quyết. Trường hợp có vấn đề cần có ý kiến của Chánh Văn phòng hoặc giữa các Phó Chánh Văn phòng còn có ý kiến khác nhau thì Phó Chánh Văn phòng đang chủ trì xử lý công việc đó báo cáo Chánh Văn phòng quyết định;

- Phó Chánh Văn phòng trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, quản lý, điều hành, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức do mình trực tiếp phụ trách. Tham mưu giúp Chánh Văn phòng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Công tác Quốc hội

1.1- Trưởng Phòng Công tác Quốc hội giúp lãnh đạo Văn phòng:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Công tác Quốc hội được quy định tại khoản 1, Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 310/QĐ-VP ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa;

- Quản lý, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, chuyên viên trong phòng hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Chủ trì các cuộc họp của phòng theo quy định của Quy chế này;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo Văn phòng.

1.2. Phó Trưởng Phòng thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công, giúp Trưởng Phòng trong công tác điều hành và quản lý phòng, thay mặt Trưởng Phòng điều hành công việc khi Trưởng phòng vắng mặt hoặc ủy quyền.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng công tác Hội đồng nhân dân.

2.1. Trưởng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân giúp lãnh đạo Văn phòng:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Công tác Hội đồng nhân dân được quy định tại khoản 2, Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 310/QĐ-VP ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa;

- Quản lý, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, chuyên viên trong phòng hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Trực tiếp chủ trì các cuộc họp của phòng theo quy định của Quy chế này;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Văn phòng.

2.2. Phó Trưởng Phòng thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công, giúp Trưởng phòng trong công tác điều hành và quản lý Phòng, thay mặt Trưởng Phòng điều hành công việc khi trưởng phòng vắng mặt hoặc ủy quyền.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Thông tin, Dân nguyện

3.1. Trưởng phòng Tổng hợp, Thông tin, Dân nguyện giúp lãnh đạo Văn phòng:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Tổng hợp, Thông tin, Dân nguyện được quy định tại khoản 3, Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 310/QĐ-VP ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa;

- Quản lý, đôn đốc, kiểm tra công chức, chuyên viên trong phòng hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Chủ trì các cuộc họp của Phòng theo quy định của Quy chế này;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Văn phòng.

3.2. Phó Trưởng Phòng thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công, giúp Trưởng Phòng trong công tác điều hành và quản lý phòng, thay mặt Trưởng Phòng điều hành công việc khi Trưởng phòng vắng mặt hoặc ủy quyền.

4. Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị

4.1. Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị giúp lãnh đạo Văn phòng:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị được quy định tại khoản 4, Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 310/QĐ-VP ngày 03 tháng 8 năm 2021của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa;

- Quản lý, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, chuyên viên trong phòng hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Chủ trì các cuộc họp của Phòng theo quy định của Quy chế này;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Văn phòng.

4.2. Phó Trưởng Phòng thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công, giúp Trưởng Phòng điều hành và quản lý phòng, thay mặt Trưởng Phòng điều hành công việc khi Trưởng phòng vắng mặt hoặc ủy quyền.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức, người lao động

- Công chức, người lao động của Văn phòng thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan. Gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, văn hoá công sở; phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ do trưởng phòng phân công đối với công chức, người lao động của phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng giao.

Chương III

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC CỦA VĂN PHÒNG

Điều 6. Công tác điều hành

1. Văn phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chánh Văn phòng là người đứng đầu, điều hành công việc chung của Văn phòng; các Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công của Chánh Văn phòng. Mọi hoạt động của Văn phòng đều phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quy chế hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Quy chế làm việc của Văn phòng. Bảo đảm dân chủ, minh bạch, kỷ luật, trách nhiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động.

          2. Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ giao cho một phòng, một cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Các phòng thuộc Văn phòng có trách nhiệm phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nếu công việc giao cho phòng thì trưởng phòng là người chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả công việc được phân công.

3. Trong giải quyết công việc phải bảo đảm tuân thủ kế hoạch, chương trình công tác và Quy chế làm việc, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoặc cơ quan cấp trên.

4. Phân công công việc phải phù hợp với năng lực, trình độ đào tạo, bảo đảm phát huy năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức, người lao động; đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

5. Công chức của Văn phòng được phân công giúp việc cho các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh chịu sự điều hành của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng và sự phân công của lãnh đạo Ban. Khi thực hiện nhiệm vụ nếu cùng một lúc được lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo Ban giao nhiệm vụ thì chuyên viên có trách nhiệm báo cáo với lãnh Văn phòng để trao đổi với lãnh đạo Ban thống nhất phân công, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Chế độ hội nghị

1. Định kỳ vào sáng 2 thứ hàng tuần (Nếu có việc đột xuất không thể bố trí được thì chuyển sang ngày tiếp theo), Chánh Văn phòng tổ chức giao ban lãnh đạo Văn phòng (khi cần thiết có thể mời các cá nhân có liên quan) để triển khai công việc.

2. Cơ quan Văn phòng và các phòng họp vào đầu tháng để đánh giá nhận xét công tác tháng trước và triển khai nhiệm vụ trong tháng.

3. Họp Đảng, đoàn thể do các tổ chức Đảng, đoàn thể quyết định và trao đổi với Chánh Văn phòng để tránh trùng lặp về thời gian, địa điểm. Chánh Văn phòng có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết theo quy định để các tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả.

Điều 8. Chế độ đi công tác, dự hội nghị và tiếp khách

1. Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đi công tác ở trong và ngoài tỉnh nếu cần chuyên viên hoặc nhân viên cùng đi thì lãnh đạo Văn phòng căn cứ tính chất công việc và điều kiện thực tế để phân công. Công chức, người lao động được phân công có trách nhiệm liên hệ với địa phương, đơn vị nơi đến và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác.

2. Chế độ tiếp khách

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định việc tổ chức tiếp khách đến làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội quyết định việc tiếp khách đến làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội, Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội.

- Khách đến làm việc với Văn phòng do lãnh đạo Văn phòng quyết định.

- Tuỳ theo đối tượng khách và yêu cầu tiếp khách, Chánh Văn phòng xin ý kiến của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và cử lãnh đạo, chuyên viên có liên quan cùng làm việc và tiếp khách theo chế độ quy định.

Chương IV
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, HỌC TẬP, NGHỈ LÀM VIỆC

Điều 9. Thời gian làm việc, làm thêm giờ

1. Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng có trách nhiệm thực hiện thời gian làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động.

2. Cán bộ, công chức, người lao động khi đến cơ quan làm việc phải tập trung nghiên cứu, thực hiện đầy đủ, kịp thời các yêu cầu công việc với năng suất, chất lượng tốt nhất; trong giờ hành chính khi rời khỏi cơ quan phải báo cáo với lãnh đạo phòng. Trước khi rời khỏi phòng làm việc hoặc ra về phải chú ý kiểm tra, tắt các thiết bị làm việc và đóng cửa cẩn thận phòng tránh cháy nổ, mất mát tài sản.  

3. Áp dụng chế độ làm thêm ngoài giờ đối với cán bộ, công chức, người lao động do công việc đột xuất hoặc khối lượng công việc nhiều không giải quyết hết trong ngày làm việc theo quy định (8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần), thật sự cần thiết phải làm thêm giờ.

4. Chế độ trực ngoài giờ được áp dụng cho công chức được phân công trực cơ quan đối với các công việc không thuộc về chuyên môn, nghiệp vụ được giao như: trực các ngày Lễ, Tết; trực bão, lụt, sửa chữa cơ sở vật chất. Số giờ làm việc là 40 giờ/tuần, số ngày làm việc tiêu chuẩn là 22 ngày/tháng, số giờ làm thêm không quá 40 giờ/người/tháng và không quá 200 giờ/người/năm.

5. Quy trình, thủ tục, chế độ chi trả được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 10. Chế độ học tập

1. Khuyến khích cán bộ tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Việc bố trí đi học nâng cao trình độ nghiệp vụ phải phù hợp và phục vụ cho công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng cán bộ; ưu tiên những cán bộ đăng ký theo học các khóa bồi dưỡng để bổ sung các văn bằng, chứng chỉ theo quy định về chuẩn hóa cán bộ.

2. Công chức được cử đi học hoặc có nguyện vọng đi học để nâng cao trình độ phải được Chánh Văn phòng đồng ý sau khi có ý kiến thống nhất của Trưởng phòng.

3. Trường hợp học tại địa phương, trong thời gian theo học phải có kế hoạch để hoàn thành công tác được giao. Nếu học tập trung dài hạn trong nước hay nước ngoài thì Trưởng phòng phải có phương án bố trí công chức thay thế trình Chánh Văn phòng quyết định.

Điều 11. Chế độ nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ do ốm đau, thai sản

         1. Cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ phép, nghỉ ốm đau, thai sản theo quy định của Nhà nước.

       2. Trường hợp nghỉ việc riêng cần thiết khác, được quy định như sau:

- Phó Chánh Văn phòng nghỉ phải báo cáo và được Chánh Văn phòng đồng ý;

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghỉ không quá 01 ngày phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Văn phòng phụ trách trực tiếp; nếu nghỉ từ 02 ngày trở lên phải được sự đồng ý của Chánh Văn phòng.

- Công chức nghỉ không quá 01 buổi phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo phòng; nếu nghỉ không quá 01 ngày phải được sự đồng ý của lãnh đạo Văn phòng phụ trách trực tiếp; nghỉ từ 02 ngày trở lên phải được sự đồng ý của Chánh Văn phòng.

3. Trường hợp nghỉ do ốm đau, nghỉ do lũ lụt và sự cố khác… thì phải thông báo cho lãnh đạo phòng và báo cáo lãnh đạo Văn phòng để bố trí công chức thay thế, không làm ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan.

4. Trường hợp nghỉ phép, nghỉ thai sản phải báo trước thời gian nghỉ 01 tuần để đơn vị có kế hoạch bố trí công chức thay thế, bàn giao công việc.

5. Trưởng phòng có trách nhiệm giúp lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc thực hiện ngày công lao động; tham mưu hoặc chủ động bố trí công chức làm thay và bàn giao công việc khi công chức trở lại làm việc, đảm bảo theo nguyên tắc việc nghỉ theo chế độ, nghỉ ốm, đi công tác dài ngày… của công chức không đuợc làm ảnh hưởng đến hoạt động điều hành của cơ quan.

Chương V
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, LƯU TRỮ VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN

Điều 12. Quy trình xử lý văn bản

1. Việc xử lý văn bản tại Văn phòng được thực hiện cơ bản trên môi trường mạng máy tính, sử dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Hội đồng nhân dân tỉnh (TDoffice)

2. Chuyên viên thực hiện việc soạn thảo các văn bản theo phân công của lãnh đạo Văn phòng, trưởng phòng; trước khi trình lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh phải báo cáo với trưởng phòng, lãnh đạo Văn phòng phụ trách xem xét, chỉnh sửa (nếu có).

Trưởng, phó trưởng phòng được giao soạn thảo văn bản, trước khi trình lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh phải báo cáo với lãnh đạo Văn phòng phụ trách xem xét, chỉnh sửa (nếu có).

3. Sau khi được lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý về nội dung văn bản, trưởng phòng, lãnh đạo Văn phòng được giao kiểm tra văn bản chịu trách nhiệm về nội dung văn bản trình ký trước khi phát hành.

Điều 13. Tiếp nhận, xử lý, ban hành văn bản

Chánh Văn phòng trực tiếp xử lý văn bản, báo cáo lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo công tác quản lý thủ tục tiếp nhận xử lý văn bản đến, ban hành văn bản đi và việc sao in văn bản.

Điều 14. Nộp lưu hồ sơ, tài liệu

Văn bản, tài liệu sau khi giải quyết xong, lập thành hồ sơ và phải nộp cho bộ phận Văn thư - Lưu trữ của Văn phòng theo quy định.

Điều 15. Chế độ bảo mật tài liệu

1. Công chức có trách nhiệm bảo quản hồ sơ tài liệu của mình theo đúng quy định. Nghiêm cấm việc chiếm giữ, tiêu huỷ tài liệu, làm hư hại tài liệu hoặc tuỳ tiện sao chụp cung cấp tài liệu cho đơn vị, cá nhân khác khi chưa có ý kiến của lãnh đạo Văn phòng.

2. Thực hiện nghiêm chế độ bảo mật: Không đánh máy, in ấn, sao chụp hoặc để lọt ra ngoài các tài liệu có tính chất "Mật" “Tối mật”, “Tuyệt mật”, các văn bản có bút phê xử lý của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Văn phòng dưới bất cứ hình thức nào; khi mượn khai thác, sử dụng số liệu phục vụ công tác nghiên cứu phải báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Văn phòng.

Chương VI
CHẾ ĐỘ TUYỂN DỤNG, ĐIỀU CHUYỂN, BỔ NHIỆM, NGHỈ HƯU, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 16. Chế độ tuyển dụng, điều chuyển, luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

1. Tuyển dụng: Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm cụ thể, chỉ tiêu biên chế được giao, sau khi được sự thống nhất của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng chỉ đạo Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị tiếp nhận hồ sơ xin việc, thẩm tra lý lịch và tập hợp thông tin đầy đủ về cán bộ, công chức, người lao động dự kiến tuyển dụng báo cáo Chánh Văn phòng. Đối với trường hợp thi tuyển, Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị tham mưu cho Chánh Văn phòng phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan thi tuyển và thực hiện các thủ tục tiếp nhận công chức trúng cử làm việc theo quy định.

2. Điều động, luân chuyển công chức, người lao động trong nội bộ cơ quan: Căn cứ vị trí việc làm, hoặc khi xét thấy cần điều động, luân chuyển công chức, người lao động giữa các phòng, Chánh Văn phòng sẽ quyết định trên cơ sở thống nhất của tập thể lãnh đạo Văn phòng và tham khảo ý kiến của các Trưởng phòng có liên quan.

3. Chuyển công tác ra ngoài cơ quan:

- Chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân: Công chức có nguyện vọng chuyển công tác phải có đơn trình bày nguyện vọng chuyển công tác gửi lãnh đạo Văn phòng xem xét giải quyết.

- Chuyển công tác theo điều động của cấp trên: Thực hiện theo quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

4. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị tham mưu giúp Chánh Văn phòng trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó trưởng các phòng theo quy định.

Điều 17. Nâng lương, nâng ngạch

Hằng năm, Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị theo dõi, rà soát trình Hội đồng lương của Văn phòng xem xét đối với những trường hợp nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng ngạch lương trình Chánh Văn phòng quyết định. Thủ tục xét nâng lương, đề xuất nâng ngạch công chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 18. Nghỉ Bảo hiểm xã hội

Hằng năm, Trưởng Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị rà soát, lập danh sách các cán bộ, công chức, người lao động sắp đến tuổi nghỉ Bảo hiểm xã hội báo cáo Chánh Văn phòng. Thủ tục, thời điểm thông báo, thời điểm ra quyết định nghỉ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, người lao động đủ điều kiện nghỉ bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 19. Thi đua, khen thưởng, kỷ luật

1. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng thường xuyên hoặc đột xuất phải căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ; tinh thần đoàn kết tương trợ phối hợp trong công tác; tham gia các phong trào thi đua; kết quả của việc học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện tu dưỡng về đạo đức lối sống và năng lực lãnh đạo, điều hành.

2. Cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

3. Việc xử lý kỷ luật đối với công chức tuân thủ theo các quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức theo Luật Cán bộ, công chức.

Điều 20. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan công chức, người lao động

Khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cá nhân, tập thể thuộc Văn phòng, tuỳ theo nội dung khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo Văn phòng sẽ giao nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan thực hiện thẩm tra xác minh và báo cáo đề xuất các biện pháp để xem xét giải quyết. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tuân thủ theo quy định của Nhà nước, quy định, quy chế làm việc của Văn phòng.

Chương VII

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 21. Mối quan hệ với các cơ quan Trung ương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

1. Mối quan hệ với các cơ quan Trung ương

Văn phòng giữ mối quan hệ công tác và chịu sự hướng dẫn về công tác văn phòng của Văn phòng Quốc hội và các cơ quan Trung ương.

2. Mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Văn phòng giữ mối quan hệ công tác với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để bảo đảm tham mưu, phục vụ có hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 22. Mối quan hệ với cấp ủy Đảng, tổ chức, đoàn thể trong Cơ quan

1. Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng cấp trên, văn bản của Đảng ủy; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên, quần chúng trong cơ quan; thống nhất chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và giải quyết những vấn đề nảy sinh. Xây dựng và thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong công sở.

2. Lãnh đạo Văn phòng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học) hoạt động có hiệu quả, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức cơ quan; vận động công chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan.

3. Trưởng các đoàn thể được mời tham gia một số cuộc họp với lãnh đạo Văn phòng để bàn thực hiện nhiệm vụ có liên quan theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Công đoàn Việt Nam.

Chương VIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc các quy định tại Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, tuỳ theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu công tác, Quy chế này được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
374 người đã bình chọn
Thống kê truy cập
Thống kê: 3.383.412
Trong năm: 994.334
Trong tháng: 90.100
Trong tuần: 17.630
Trong ngày: 1.559
Online: 59