Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số / kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành
  82-QĐ/ĐUKQUY CHẾ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức và tập thể lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 21/11/2022
  83 -QĐ/ĐUKQuy chế kiểm điểm và đánh giá, xếp loại hằng năm đối với đảng viên; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 20/11/2022
  323/NQ-HĐNDNghị quyết về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án đường giao thông từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa tại huyện Hà Trung, huyện Nga Sơn, thị xã Bỉm Sơn và Dự án đường Vạn Thiện đi Bến En tai huyện Như Thanh, huyện Nông Cống 19/11/2022
  324/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 19/11/2022
  325/NQ-HĐNDNghị quyết vè điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc (Nhóm dự án số 3, giai đoạn 1) 19/11/2022
  326/NQ-HĐNDNghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa19/11/2022
  304/2022/NQ-HĐNDNghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quý IV năm 2022 27/08/2022
  305/2022/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành chế độ hỗ trợ phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa27/08/2022
  306/NQ-HĐNDNghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Thanh Hóa (lần 1) 27/08/2022
  307/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 27/08/2022
  308/NQ-HĐNDNghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 300/NQ - HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 27/08/2022
  309/QĐ-HĐNDNghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 302/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 27/08/2022
  310/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 05 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Thanh Hóa 27/08/2022
  311/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới và mau sắm trang thiết bijcho 07 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa 27/08/2022
  312/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa 27/08/2022
  313/NQ-HĐNDNghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Thanh Hóa27/08/2022
  314/NQ-HĐNDNghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương để chi bổi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý 27/08/2022
  315/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (đề nghị các đơn vị cập nhật lại nghị quyết này) 27/08/2022
  316/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mua sắm thiết bị triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh hóa 27/08/2022
  318/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập của tỉnh Thanh Hóa năm 2022 27/08/2022
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  246 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.915.501
  Trong năm: 752.619
  Trong tháng: 76.495
  Trong tuần: 15.978
  Trong ngày: 482
  Online: 32