Phát huy những kết quả đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể, địa phương trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã có nhiều phấn đấu, nổ lực trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhiều kết quả tích cực, nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả xuất hiện trong Đảng và Nhân dân, góp phần tạo sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác.

 

 4 (4).jpg

Trung tâm hành chính thành phố Thanh Hóa.

Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021, năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.. Trong đó chú trọng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở. Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên bám sát nội dung chuyên đề toàn khóa, hàng năm, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, liên hệ bản thân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo gắn với thực hiện các quy định về nêu gương, đây là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên cuối năm.

Để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực,Thành ủy thành phố Thanh Hóa là đơn vị đi đầu trong triển khai học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm; Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố, các cấp ủy đảng, MTTQ và đoàn thể cơ quan, đơn vị cũng tổ chức cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Việc học tập các chuyên đề được đổi mới với nhiều hình thức như học tập trực tiếp, trực tuyến, trưng bày tư liệu, hình ảnh, in đĩa DVD, đăng tải nội dung các chuyên đề trên website phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và sinh hoạt cơ sở. Đi liền với học tập, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các phường, xã, cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch hành động, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành tự giác, thường xuyên.  

20230320_083327.jpg
 
Khẩu hiệu tuyên truyền tại thành phố.

Kế thừa và phát huy mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 các địa phương, đơn vị xây dựng  từ 1 đến 2 mô hình hay, cụ thể, thiết thực đảm bảo thực chất, hiệu quả, là điểm nhấn của đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, thiết thực để học tập và làm theo, hưởng ứng Cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Tại các phường, xã, hàng năm lựa chọn và xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phù hợp để triển khai. Nổi bật như phường Đông Thọ chọn nội dung “vận động Nhân dân đóng góp lắp đặt hệ thống Camera đảm bảo an ninh trật tự”; phường Đông Vệ chọn nội dung “công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập; công tác giảm nghèo”; phường Đông Cương chọn nội dung“tập trung phát triển sản phẩm OCOP”. Xã Hoàng Đại với vệ sinh môi trường; phường Điện Biên xây dựng anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới…

20230314_163924.jpg
Không gian xanh, sạch đẹp tại Thôn Cát Lợi xã Hoàng Đại.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong công tác phòng chống dịch Covid 19 để giúp đỡ và cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết đến từng người, từng hộ gia đình trong khu vực phong tỏa, các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tiêm phòng đầy. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo..., thành phố cũng chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ. Việc sinh hoạt chi bộ gắn với học tập và làm theo tấm gương của Bác được thực hiện với nhiều hình thức phong phú lồng ghépvào các hội thi, hoạt động tọa đàm, văn hóa, văn nghệ…Việc sinh hoạt theo chuyên đề cũng được tổ chức thường xuyên, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, phong cách làm việc, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. … Các trường học cũng tổ chức cho học sinh, thiếu niên nhi đồng tiêu biểu báo công với Bác và giao lưu với các nhân chứng được gặp Bác Hồ. Tại Trung tâm Chính trị thành phố cũng được áp dụng nhiều hình thức phong phú như  đi học tập, nghiên cứu thực tế tại các di tích lịch sử, thăm quan phòng truyền thống... lồng ghép trong việc tổ chức kỷ niệm, hội thi, toạ đàm, giao lưu và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân kiểu mẫu, phù hợp với tình hình thực tiễn và có sức lan toả lớn, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của phòng, ban, đơn vị, phường, xã phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng công dân, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu. Trong giai đoạn 2016-2021 thành phố biểu dương 15 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và cá nhân. Trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01 thành phố biểu dương 93  tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đó có 5 tập thể được BTV Thành ủy đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc triển khai thực hiện, nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn thành phố Thanh Hóa  đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động ở các địa phương, đơn vị nhất là những biểu hiện không tốt trong phong cách, tác phong, lề lối làm việc; tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thiếu tinh thần trách nhiệm của 1 bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,... và nhiều lĩnh vực nhạy cảm khác; những  tồn đọng  gây bức xúc trong dư luận và Nhân dân được quan tâm giải quyết. Hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố chú trọng giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, thực hiện các khâu đột phá như: công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ thi công các dự án.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác GPMB thành phố luôn đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao, riêng năm 2022 thành phố vượt 200% kế hoạch tỉnh giao. Công tác cải cách hành chính, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện thủ tục hành chính thu được nhiều kết quả tích cực trên cả các lĩnh vực… Thành phố chỉ đạo Hội phụ nữ phối hợp với các đoàn thể, phường, xã duy trì tổng dọn VSMT vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, tổ chức các đợt ra quân tổng dọn VSMT, lập lại TTĐT… trong 3 năm qua đã tổ chức được 112 buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường của 116 tuyến đường, khu vực công cộng với tổng chiều dài gần trên 90 km, thu gom trên1.000m3 rác thải, đất đá thải với trên 9.000 người tham gia.

IMG_20220828_090628.jpg
Hội phụ nữ xã Đông Vinh ra quân làm vệ sinh môi trường.

Các phòng, ban, đơn vị thành phố thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kết quả của việc giải quyết, xử lý những vấn đề trọng tâm, tồn đọng, bức xúc đã khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch - vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

20220729_094709.jpg
Đảng viên mới kết nạp ở tuổi 18.

Qua 3 năm triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 01 và chuyên đề từng năm trong toàn Đảng bộ bước đầu đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản và hệ thống, đã đạt hiệu quả toàn diện trong toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; kinh tế được phục hồi và tăng trưởng; các hoạt động văn hoá, thể thao được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, quốc phòng an ninh được đảm bảo, an sinh xã hội được quan tâm, người dân yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Cấp ủy chính quyền từ thành phố đến phường xã.

Phát huy được vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; các hoạt động "học tập và làm theo" trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân được thực hiện tích cực thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, cơ quan và đơn vị, góp phần quan trọng tạo sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố Thanh Hóa.

Những kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 3 năm qua sẽ là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực phấn đấu; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng, phát triển thành phố đến năm 2030 trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, là 1 trong 5 thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, một động lực quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả  Nghị quyết số 05-NQ/TU về “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

 
 4 (4).jpg

Trung tâm hành chính thành phố Thanh Hóa.

Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021, năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.. Trong đó chú trọng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở. Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên bám sát nội dung chuyên đề toàn khóa, hàng năm, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, liên hệ bản thân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo gắn với thực hiện các quy định về nêu gương, đây là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên cuối năm.

Để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực,Thành ủy thành phố Thanh Hóa là đơn vị đi đầu trong triển khai học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm; Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố, các cấp ủy đảng, MTTQ và đoàn thể cơ quan, đơn vị cũng tổ chức cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Việc học tập các chuyên đề được đổi mới với nhiều hình thức như học tập trực tiếp, trực tuyến, trưng bày tư liệu, hình ảnh, in đĩa DVD, đăng tải nội dung các chuyên đề trên website phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và sinh hoạt cơ sở. Đi liền với học tập, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các phường, xã, cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch hành động, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành tự giác, thường xuyên.  

20230320_083327.jpg
 
Khẩu hiệu tuyên truyền tại thành phố.

Kế thừa và phát huy mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 các địa phương, đơn vị xây dựng  từ 1 đến 2 mô hình hay, cụ thể, thiết thực đảm bảo thực chất, hiệu quả, là điểm nhấn của đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, thiết thực để học tập và làm theo, hưởng ứng Cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Tại các phường, xã, hàng năm lựa chọn và xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phù hợp để triển khai. Nổi bật như phường Đông Thọ chọn nội dung “vận động Nhân dân đóng góp lắp đặt hệ thống Camera đảm bảo an ninh trật tự”; phường Đông Vệ chọn nội dung “công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập; công tác giảm nghèo”; phường Đông Cương chọn nội dung“tập trung phát triển sản phẩm OCOP”. Xã Hoàng Đại với vệ sinh môi trường; phường Điện Biên xây dựng anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới…

20230314_163924.jpg
Không gian xanh, sạch đẹp tại Thôn Cát Lợi xã Hoàng Đại.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong công tác phòng chống dịch Covid 19 để giúp đỡ và cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết đến từng người, từng hộ gia đình trong khu vực phong tỏa, các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tiêm phòng đầy. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo..., thành phố cũng chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ. Việc sinh hoạt chi bộ gắn với học tập và làm theo tấm gương của Bác được thực hiện với nhiều hình thức phong phú lồng ghépvào các hội thi, hoạt động tọa đàm, văn hóa, văn nghệ…Việc sinh hoạt theo chuyên đề cũng được tổ chức thường xuyên, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, phong cách làm việc, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. … Các trường học cũng tổ chức cho học sinh, thiếu niên nhi đồng tiêu biểu báo công với Bác và giao lưu với các nhân chứng được gặp Bác Hồ. Tại Trung tâm Chính trị thành phố cũng được áp dụng nhiều hình thức phong phú như  đi học tập, nghiên cứu thực tế tại các di tích lịch sử, thăm quan phòng truyền thống... lồng ghép trong việc tổ chức kỷ niệm, hội thi, toạ đàm, giao lưu và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân kiểu mẫu, phù hợp với tình hình thực tiễn và có sức lan toả lớn, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của phòng, ban, đơn vị, phường, xã phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng công dân, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu. Trong giai đoạn 2016-2021 thành phố biểu dương 15 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và cá nhân. Trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01 thành phố biểu dương 93  tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đó có 5 tập thể được BTV Thành ủy đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc triển khai thực hiện, nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn thành phố Thanh Hóa  đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động ở các địa phương, đơn vị nhất là những biểu hiện không tốt trong phong cách, tác phong, lề lối làm việc; tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thiếu tinh thần trách nhiệm của 1 bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,... và nhiều lĩnh vực nhạy cảm khác; những  tồn đọng  gây bức xúc trong dư luận và Nhân dân được quan tâm giải quyết. Hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố chú trọng giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, thực hiện các khâu đột phá như: công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ thi công các dự án.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác GPMB thành phố luôn đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao, riêng năm 2022 thành phố vượt 200% kế hoạch tỉnh giao. Công tác cải cách hành chính, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện thủ tục hành chính thu được nhiều kết quả tích cực trên cả các lĩnh vực… Thành phố chỉ đạo Hội phụ nữ phối hợp với các đoàn thể, phường, xã duy trì tổng dọn VSMT vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, tổ chức các đợt ra quân tổng dọn VSMT, lập lại TTĐT… trong 3 năm qua đã tổ chức được 112 buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường của 116 tuyến đường, khu vực công cộng với tổng chiều dài gần trên 90 km, thu gom trên1.000m3 rác thải, đất đá thải với trên 9.000 người tham gia.

IMG_20220828_090628.jpg
Hội phụ nữ xã Đông Vinh ra quân làm vệ sinh môi trường.

Các phòng, ban, đơn vị thành phố thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kết quả của việc giải quyết, xử lý những vấn đề trọng tâm, tồn đọng, bức xúc đã khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch - vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

20220729_094709.jpg
Đảng viên mới kết nạp ở tuổi 18.

Qua 3 năm triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 01 và chuyên đề từng năm trong toàn Đảng bộ bước đầu đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản và hệ thống, đã đạt hiệu quả toàn diện trong toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; kinh tế được phục hồi và tăng trưởng; các hoạt động văn hoá, thể thao được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, quốc phòng an ninh được đảm bảo, an sinh xã hội được quan tâm, người dân yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Cấp ủy chính quyền từ thành phố đến phường xã.

Phát huy được vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; các hoạt động "học tập và làm theo" trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân được thực hiện tích cực thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, cơ quan và đơn vị, góp phần quan trọng tạo sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố Thanh Hóa.

Những kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 3 năm qua sẽ là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực phấn đấu; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng, phát triển thành phố đến năm 2030 trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, là 1 trong 5 thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, một động lực quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả  Nghị quyết số 05-NQ/TU về “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

 

Cổng thông tin điện tử Thành phố Thanh Hóa


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  323 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.095.348
  Trong năm: 966.213
  Trong tháng: 98.551
  Trong tuần: 22.746
  Trong ngày: 3.097
  Online: 94