"Đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định nội dung và mức chi: (i) Chi văn phòng phẩm cho hoạt động quản lý chính sách trợ giúp xã hội; (ii) Chi công tác tuyên truyền chế độ chính sách đối với người khuyết tật, chi cho công tác xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật để đảm bảo quy định thống nhất".

Ngày 25/4/2024, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 4279/BTC-HCSN về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Về đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định nội dung và mức chi văn phòng phẩm cho hoạt động quản lý chính sách trợ giúp xã hội.

a) Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 20/2021 / NĐ- P ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Nghị định số 20/2021/NĐ-CP); Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (Thông tư số 76/2021/TT-BTC).

b) Tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP không quy định nội dung chi hoạt động quản lý chính sách trợ giúp xã hội chung. Vì vậy, Bộ Tài chính không có cơ sở để hướng dẫn nội dung chi văn phòng phẩm cho hoạt động quản lý chính sách trợ giúp xã hội tại Thông tư số 76/2021/TT-BTC.

Theo đó, kính phí văn phòng phẩm cho hoạt động quản lý chính sách trợ giúp xã hội được sử dụng từ nguồn dự toán chi thường xuyên của cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ theo chế độ chỉ tiêu tài chính hiện hành.

2. Về đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định nội dung và mức chi công tác tuyên truyền chế độ chính sách đối với người khuyết tật, chi cho công tác xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

a) Ngày 10/4/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật (Nghị định số 28/2012/NĐ-CP).

b) Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện (Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH); trong đó tại Điều 10 quy định kinh phí thực hiện, nội dung và mức chi; cụ thể:

"1. Kinh phí thực hiện xác định mức độ khuyết tật được bố trí trong dự toán chi ngân sách cấp xã hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Chi cho công tác xác định dạng tật, mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật, bao gồm:

a) Chi văn phòng phẩm, in ấn Giấy xác nhận khuyết tật, biểu mẫu, mua sổ, sách, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý. Mức chi thanh toán theo thực tế trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Chi họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật:

- Chủ tịch Hội đồng tối đa 70.000 đồng/người/buổi;

- Thành viên tham dự tối đa 50.000 đồng/người/buổi,

Chi nước uống cho người tham dự. Mức chi tối đa 15.000 đồng/người/buổi.

c) Chi phí giám định y khoa: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy Giám định y khoa.

3. Chi tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến công tác xác định mức độ khuyết tật chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên của Hội đồng thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan".

c) Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 76/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác tuyên truyền theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

Căn cứ các quy định nêu trên, nội dung và mức chi công tác tuyên truyền chế độ chính sách đối với người khuyết tật đang được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 76/2021/TT-BTC, chi cho công tác xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến tham gia của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, một số Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương, ý kiến Kiến nghị của cử tri để rà soát, nghiên cứu ban hành Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 76/2021/TT-BTC theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, quy định pháp luật liên quan để phù hợp với yêu cầu quản lý và tình hình thực tế./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.469
  Trong năm: 994.391
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.616
  Online: 74