Cách đây 26 năm, xuất phát từ tình hình thực tế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH; được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, ngày 10-10-1995, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1900TC/UBTH thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Văn phòng là cơ quan giúp việc cho Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng theo quy định của Nhà nước; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tại điểm cầu của tỉnh.

Quá trình hoạt động, mô hình tổ chức hoạt động của Văn phòng có 7 lần thay đổi và được kiện toàn để phát huy tốt công tác tham mưu, phục vụ. Đến nay, Văn phòng có 4 phòng: Phòng Công tác Quốc hội, Phòng Công tác HĐND, Phòng Tổng hợp, Thông tin, Dân nguyện và Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị; với tổng số 44 cán bộ, công chức, người lao động. Đảng bộ Văn phòng có 43 đảng viên; có các tổ chức: công đoàn, hội cựu chiến binh, hội khuyến học. Mặc dù có những thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy, song tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng vẫn luôn đoàn kết, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, trách nhiệm, trung thực, tận tụy, chu đáo, nghĩa tình, hết lòng vì nhiệm vụ chung”, Văn phòng đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh. Đặc biệt, kể từ ngày 1-7-2021, thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 389/NQ-HĐND, ngày 26-4-2021 của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng đã có nhiều nét mới trong công tác tham mưu, phục vụ. Trong đó, nổi bật là, chỉ trong một thời gian ngắn, vừa tập trung tổ chức kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức đảng, chuyên môn, công đoàn sau sáp nhập, đồng thời tham mưu phục vụ ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, tham mưu phục vụ Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII, Văn phòng đã tích cực tham mưu hoàn thành các “thể chế” của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh và Văn phòng như: Quy chế hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH; Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh; Quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý, sử dụng tài sản công của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Quy chế làm việc của Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa; Quy chế xét, công nhận sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, Văn phòng tham mưu ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2021–2026.

Văn phòng đã tích cực tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin vào phiên họp Thường trực HĐND, kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh, hoạt động tuyên truyền và trong quản lý điều hành xử lý công việc của cơ quan. Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh là kỳ họp không giấy tờ đầu tiên của HĐND tỉnh thông qua ứng dụng phần mềm VNPT – Ecabinet (với 106 mục tài liệu được chuyển qua ứng dụng, ước tính giảm 600.000 trang in so với kỳ họp thông thường). Trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Văn phòng chủ động tham mưu cho Đoàn ĐBQH tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với 15 huyện, thị xã trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV bằng hình thức trực tuyến, được cử tri và Nhân dân trong tỉnh đánh giá cao.

Nhận thấy cần phải có kênh cung cấp thông tin chính thống của đại biểu Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trên Internet, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, đem lại nhiều tiện ích cho các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, hình thành nhịp cầu trực tuyến gắn bó mật thiết giữa ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh với Nhân dân, Văn phòng đã tham mưu nâng cấp Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh thành Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Quán triệt sâu rộng trong toàn bộ cán bộ, công chức sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Sau 3 tháng triển khai thực hiện, quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản của Văn phòng đã chuyển biến theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại (tiếp nhận và chuyển giao qua đường mạng 2.058 văn bản đến, 205 văn bản đi).

Bên cạnh đó, Văn phòng đã nâng cao chất lượng tham mưu các nghị quyết của HĐND tỉnh. Chỉ tính riêng Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII, Văn phòng đã phối hợp với các ban của HĐND tỉnh, các cơ quan hữu quan tham mưu ban hành 102 nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án, dự án, đặc biệt là chủ trương đầu tư vào 75 dự án, bằng 1/4 số nghị quyết được ban hành ở nhiệm kỳ vừa qua (HĐND tỉnh khóa XVII, với 15 kỳ họp, thông qua 407 nghị quyết), đảm bảo tiến độ về thời gian, chính xác về nội dung, thể thức và cách trình bày, góp phần đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài để thực hiện trong năm 2021 và của cả nhiệm kỳ.

Cùng với việc nâng cao chất lượng tham mưu các nghị quyết của HĐND tỉnh, Văn phòng đã tham mưu để Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tập trung khảo sát, giám sát những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của tỉnh, những bức xúc được dư luận quan tâm: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), giai đoạn 2018–2020 trên địa bàn Thanh Hóa theo Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 7-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ”; “Việc thực hiện quản lý Nhà nước về cấp phép, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay”... Để công tác giám sát, khảo sát đạt hiệu quả, chất lượng, Văn phòng đã chủ động xây dựng chương trình, lập kế hoạch giám sát, lựa chọn hợp lý các vấn đề cần đưa vào chương trình giám sát. Cụ thể, đã tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề tại các huyện: Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Lang Chánh, Hoằng Hóa; tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề tại các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; các huyện: Nông Cống, Cẩm Thủy, Triệu Sơn và thị xã Nghi Sơn.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, ĐBQH và HĐND tỉnh theo hướng: quy chế hóa, quy trình hóa, kế hoạch hóa, tin học hóa và tiêu chuẩn hóa cán bộ.

Để làm được điều đó, Văn phòng đã và đang rà soát, xây dựng các quy định, quy chế nội bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thực hiện phòng họp không giấy tờ tại các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, gửi nhận, xử lý văn bản tại cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Xây dựng Đảng bộ Văn phòng đoàn kết, thống nhất cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  231 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.561.841
  Trong năm: 313.498
  Trong tháng: 51.881
  Trong tuần: 12.360
  Trong ngày: 323
  Online: 30