Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục cho thực hiện rà soát, phân loại các xã khu vực III, II, I, thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo chuẩn nghèo đa chiều mới giai đoạn 2021-2025, để được hưởng các chính sách theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 21/12/2021, Ủy ban Dân tộc đã có Văn bản số 2018/UBDT-CSDT về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các địa phương, căn cứ tiêu chí quy định tại Quyết định số 30/2020/QĐ-TTg, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, số liệu rà soát xác định các tiêu chí, trong đó có tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo được tính tại thời điểm 31/12/2019 (quy định tại Khoản 3 Điều 10 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg).

Vấn đề cử tri đề nghị tiếp tục thực hiện rà soát, phân loại các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo chuẩn nghèo đa chiều mới giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Dân tộc tiếp thu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  226 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.504.890
  Trong năm: 243.565
  Trong tháng: 63.367
  Trong tuần: 11.811
  Trong ngày: 341
  Online: 167