Cử tri đề nghị Quốc hội sớm triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14 về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 sớm phân bổ vốn và ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ngày 21/12/2021, Ủy ban Dân tộc đã có Văn bản số 2015/UBDT-CSDT về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, ngày 15/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1409/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội, trong đó giao Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan xây dựng Báo cáo Nghiên cứu khả thi Chương trình và ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện Chương trình. Ngày 18/8/2021, Hội đồng thẩm định nhà nước đã có văn bản số 5466/BC-HĐTĐNN về việc báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trình Thủ tướng Chính phủ. Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Dự kiến tổng mức vốn thực hiện Chương trình (giai đoạn 2021-2025): 137.664,959 tỷ đồng; bao gồm: Vốn ngân sách Trung ương: 104.954,011 tỷ đồng (Vốn đầu tư phát triển: 50.629,163 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp: 54.324,848 tỷ đồng). Vốn ngân sách địa phương: 10.016,721 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách: 19.727,020 tỷ đồng. Vốn huy động khác: 2.967,207 tỷ đồng.

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, Ủy ban Dân tộc hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình; Ngân hàng Nhà nước chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình; Bộ Kế hoạch Đầu tư đang chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó xác định cơ chế đặc thù trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Các Bộ, ngành được giao chủ trì thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình và Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình đang triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện. Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành tổng hợp phương án phân bố vốn cho Chương trình để ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định phân bổ vốn cho địa phương để triển khai thực hiện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  226 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.504.643
  Trong năm: 243.565
  Trong tháng: 63.367
  Trong tuần: 11.811
  Trong ngày: 94
  Online: 24