Sáng 30-8, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu khai mạc hội nghị và trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2-9, với khí thế mới, động lực mới, quyết tâm mới sau thành công rất tốt đẹp của chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trong các ngày 28 và 29-8, Ban Thường Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị toàn tỉnh để nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt Nghị quyết, bởi Nghị quyết là một trong những phương thức lãnh đạo hàng đầu của Đảng. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, đổi mới của Đảng.

Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thông qua 4 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực rất rộng lớn, rất cơ bản, trong đó có những lĩnh vực hết sức phức tạp, nhạy cảm như vấn đề quản lý và sử dụng đất đai. Đây là những chủ trương lớn của Đảng ta nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là những định hướng chiến lược quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Vì vậy, nếu chúng ta không nói thật, không hiểu rõ, thì không thể triển khai thực hiện đúng và hiệu quả, thậm chí dễ mắc sai lầm, chệch hướng, đi ngược lại với tinh thần Nghị quyết đã xác định.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc học tập nghị quyết phải trên tinh thần nghiêm túc, trách nghiệm, khắc phục bệnh hình thức; tất cả đồng chí được triệu tập phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm tham gia chương trình đầy đủ. Sau hội nghị của tỉnh, đồng chí Bí thư cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, phát triển nghị quyết ở địa phương, cơ quan và đơn vị mình. Cùng với việc đánh giá chất lượng học tập Nghị quyết thông qua viết thu hoạch, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, đánh giá thông qua thái độ, tinh thần, trách nhiệm trong học tập triển khai học tập thực hiện Nghị quyết và báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả trong thời gian sớm nhất.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; chuyên đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chuyên đề “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; chuyên đề “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trình bày Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang trình bày Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trình bày Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trình bày Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, học tập và thống nhất cao với các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị sau hội nghị này các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới trong các nghị quyết trên các lĩnh vực trọng yếu như: Quản lý và sử dụng đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây là những vấn đề rất lớn, rất khó, rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở kế hoạch học tập của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên; khuyến khích phương pháp nêu vấn đề gợi mở để người nghe chủ động nghiên cứu, quán triệt, nắm vững, hiểu sâu nội dung nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ và phân công cụ thể các đồng chí Thường trực, Thường vụ cấp ủy trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện. Bên cạnh làm tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, cần đổi mới phương pháp quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập. Đánh giá phải đi vào thực chất mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới và năng lực vận dụng các nghị quyết vào thực tiễn công tác nơi mình sinh sống.

Phải khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, mục tiêu của Trung ương, của cấp trên thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ở địa phương, ở cơ quan, ở đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các địa phương phải xây dựng kế hoạch hành động bằng những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và phải bố trí thời gian thỏa đáng để thảo luận thấu đáo, kỹ lưỡng chương trình, kế hoạch thực hiện của địa phương, đơn vị mình, trong đó phải làm rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trước mắt cũng như lâu dài và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, từng cơ quan, từng đơn vị. Kiên quyết khắc phục hiện tượng rập khuôn, sao chép chương trình, kế hoạch của cấp trên hoặc xây dựng một cách hình thức chung chung, sơ lược đối phó.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Trung ương và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần chủ động phối hợp với các quan chức năng chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; kịp thời phát hiện, nêu gương những địa phương, đơn vị làm tốt, đồng thời phê phán những địa phương, đơn vị làm chưa tốt.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy cấp dưới. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các Ban của Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh, định kỳ hằng quý báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo Thanh Hóa


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  323 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.095.193
  Trong năm: 966.059
  Trong tháng: 98.551
  Trong tuần: 22.746
  Trong ngày: 2.943
  Online: 180