Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân thuộc Tiểu ban Văn hóa nghệ thuật Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026) vừa công bố Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Cổng Thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng giới thiệu Thể lệ:

Căn cứ Kế hoạch số: 02/KH-BTC ngày 22/02/2024 về việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (gọi tắt là Cuộc vận động sáng tác ca khúc), cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. TÊN GỌI CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC

Cuộc vận động sáng tác ca khúc được tổ chức nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026. Tên gọi của Cuộc vận động là: “Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân”.

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

– Thu hút đông đảo các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên tích cực tham gia sáng tác các ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan dân cử nói chung, nhất là Quốc hội cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của toàn thể nhân dân Việt Nam.

– Tuyển chọn được những tác phẩm âm nhạc mới có chất lượng cao, thể hiện được vai trò, sứ mệnh lịch sử của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; các cơ quan dân cử trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và nâng cao nhận thức, lòng tự hào của Nhân dân về vị trí, vai trò của cơ quan dân cử đặc biệt là quá trình hình thành, phát triển gần 80 năm qua của Quốc hội Việt Nam.

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội theo Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội khóa XV thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

– Nâng cao nhận thức của xã hội, cử tri và Nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Quốc hội; hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đáp ứng yêu cầu tình hình mới, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

ĐIỀU 3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Công dân Việt Nam (là những người có Quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam); có khả năng sáng tác âm nhạc.

– Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Thẩm định, Ban Thư ký không tham dự xét giải thưởng, được quyền tham gia hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác ca khúc.

ĐIỀU 4. NỘI DUNG TÁC PHẨM

Tác phẩm âm nhạc tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc cần bám sát Kế hoạch tổ chức và tập trung phản ánh các nội dung chủ yếu sau đây:

– Các ca khúc cần nêu bật bề dày lịch sử dân tộc hàng nghìn năm, với tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng trong chiến đấu để dựng nước, giữ nước và nhân dân Việt Nam đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất của dân tộc, xây dựng nền văn hiến Việt Nam.

– Các ca khúc được sáng tác phản ánh lịch sử hình thành, phát triển về tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam gắn với thực hiện các chức năng lập Hiến, lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại; hoạt động của các cơ quan Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

– Ca ngợi, phản ánh về những thành tựu to lớn của Quốc hội Việt Nam đã đạt được trong gần 80 năm qua; xây dựng hình ảnh Quốc hội Việt Nam luôn năng động, sáng tạo và đổi mới không ngừng; về nhận thức chính trị, ý chí, khát vọng, niềm tin và sự đồng thuận tham gia, ủng hộ của Nhân dân đối với các quyết sách của Quốc hội; qua đó, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

– Phản ánh về nội dung, ý nghĩa Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026).

ĐIỀU 5. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM

1. Thể loại: Ca khúc (thể hiện dưới mọi hình thức như đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp xướng…)

2. Số lượng tác phẩm: Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm.

3. Điều kiện tác phẩm tham gia

– Lời ca trong sáng, mang tính giáo dục, tính cộng đồng cao, giai điệu đẹp; nội dung ca khúc không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam, bám sát chủ đề sáng tác và nằm trong khuôn khổ quy định pháp luật. Ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng Việt và những ngôn ngữ thông dụng khác trên thế giới.

– Tác phẩm tham dự phải là tác phẩm mới, chưa công bố dưới mọi hình thức; không có tranh chấp về bản quyền. Trường hợp phát hiện tác phẩm vi phạm Thể lệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Ban Tổ chức sẽ không xét giải hoặc thu hồi giải thưởng; đồng thời, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Đối với tác phẩm âm nhạc được phổ thơ phải được tác giả viết phần lời cùng đồng ý tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc. Trường hợp tác phẩm âm nhạc có từ 02 tác giả trở lên (đồng tác giả) phải được sự đồng ý tham gia của tất cả các tác giả.

4. Hồ sơ tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc

– Phiếu đăng ký tham gia – theo mẫu đính kèm thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc (bản scan).

– 01 bản ký âm có đầy đủ phần nhạc và phần lời được ghi, chép bằng máy vi tính hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4 (khuyến khích gửi bản thu âm ca khúc định dạng file wav, mp3; gửi tác phẩm dự thi qua internet; hoặc bản thu âm vào usb gửi kèm hồ sơ đăng ký).

5. Quy định về sử dụng tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc

Ban Tổ chức sẽ lưu giữ các tác phẩm sáng tác mà không phải trả lại cho tác giả, đồng tác giả; đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc, có quyền sử dụng những tác phẩm đạt giải để phục vụ các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức mà không phải trả chi phí quyền tác giả, các quyền liên quan khác cho tác giả.

Giá trị giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải hoặc người được ủy quyền khi kết thúc Cuộc vận động sáng tác ca khúc. Trường hợp tác giả không có điều kiện tham dự Lễ trao giải, giải thưởng sẽ gửi qua đường bưu điện.

6. Trách nhiệm của các đơn vị và tác giả tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc

– Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc.

– Tác giả gửi ca khúc hưởng ứng tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc phải theo đúng Thể lệ Cuộc vận động sáng tác.

– Các tác giả có tác phẩm được vào vòng Chung kết sẽ được biểu diễn trong đêm Gala tổng kết, trao Giải và sẽ cùng Ban Tổ chức tham gia dàn dựng.

ĐIỀU 6. NGUYÊN TẮC CHẤM GIẢI

1. Chính xác, trung thực, khách quan, công bằng (Ban tổ chức sẽ giấu tên tác giả tham dự bằng mã số để đảm bảo tính khách quan).

2. Đúng Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc; tiêu chí, thang điểm đã công bố.

3. Đề cao trách nhiệm, tính độc lập của các thành viên Hội đồng Thẩm định.

4. Những hồ sơ không đảm bảo điều kiện theo quy định tại Thể lệ sẽ không được đưa vào thẩm định.

5. Hội đồng Thẩm định sẽ chấm 02 vòng:

– Vòng Sơ khảo: Chấm điểm các tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc (bản ký âm hoặc bản thu âm), lựa chọn 80 tác phẩm vào vòng Chung khảo.

– Vòng Chung khảo: Lựa chọn 18 tác phẩm có số điểm cao nhất để xét giải.

ĐIỀU 7. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM

1. Thời gian

– Thời gian nhận tác phẩm: Bắt đầu từ ngày tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc đến 17h00 ngày 10/12/2024 (nếu tác phẩm gửi qua đường bưu điện thì sẽ tính theo dấu Bưu điện).

– Dự kiến Lễ trao giải và đêm Gala giới thiệu ca khúc đạt giải vào Quý I/2025.

2. Địa chỉ nhận tác phẩm

* Vụ Thông tin (Văn phòng Quốc hội): 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

– Email: linhpham99818@gmail.com

– Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Phạm Thị Khánh Linh, Chuyên viên Vụ thông tin, Văn phòng Quốc hội. Điện thoại: 080.48082 – 098.330.9989.

* Hội Nhạc sĩ Việt Nam: 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Email: vanphonghoinhacsivietnam@gmail.com

– Thông tin chi tiết liên hệ: Đào Thanh Nhã, Trưởng phòng Hành chính, Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Điện thoại: 0978829886.

Lưu ý: Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

ĐIỀU 8. GIẢI THƯỞNG

1. Số lượng, giá trị giải thưởng

Căn cứ vào kết quả chấm giải của Hội đồng Thẩm định, Ban Tổ chức sẽ trao các ca khúc đạt giải với mức thưởng cụ thể như sau:

– 01 Giải Đặc biệt 500.000.000 đồng (500 triệu đồng).

– 03 giải A, mỗi giải 150.000.000 đồng (150 triệu đồng).

– 05 giải B, mỗi giải 100.000.000 đồng (100 triệu đồng).

– 09 giải C, mỗi giải 50.000.000 đồng (50 triệu đồng).

– 15 giải Khuyến khích, mỗi giải 20.000.000 đồng (20 triệu đồng).

– 01 giải cho ca khúc ấn tượng về chủ đề Quốc hội và Hội đồng nhân dân – 30.000.000 đồng (30 triệu đồng).

– 01 giải cho ca khúc mang tính lan tỏa, truyền cảm hứng đến quần chúng nhân dân về chủ đề 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam – 30.000.000 đồng (30 triệu đồng).

2. Về hình thức khen thưởng

Đối với các tác giả, tác phẩm đạt giải: Tặng tiền thưởng, Cúp và Giấy chứng nhận Giải thưởng đối với tác phẩm đạt Giải A, B, C. Tặng tiền thưởng, Giấy chứng nhận Giải thưởng đối với tác phẩm đạt Giải Khuyến khích và 02 Giải: ca khúc ấn tượng về chủ đề Quốc hội và Hội đồng nhân dân; ca khúc mang tính lan tỏa, truyền cảm hứng đến quần chúng nhân dân về chủ đề 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Đối với các đơn vị có nhiều ca khúc dự thi đạt giải, tác giả đạt giải: Tặng tiền thưởng và Bằng khen của Văn phòng Quốc hội.

ĐIỀU 9. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại gửi cho Cơ quan thường trực Ban Tổ chức. Không xem xét đơn nặc danh, mạo danh, địa chỉ liên hệ không rõ ràng. Thời gian nhận khiếu nại muộn nhất sau 3 tháng kể từ khi trao Giải.

2. Tác phẩm tham dự Cuộc vận động sáng tác ca khúc nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, các quy định của Nhà nước có liên quan và vi phạm các quy định của Giải, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  380 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.465.648
  Trong năm: 1.002.853
  Trong tháng: 86.161
  Trong tuần: 15.147
  Trong ngày: 754
  Online: 20