Ngày 15/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh về việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021. Cùng tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Trước khi làm việc với Trung tâm, đồng chí Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát và các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc giải quyết TTHC của các sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của tổ chức, công dân, trong những năm qua Trung tâm luôn cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ và đẩy mạnh công tác đôn đốc, giám sát việc giải quyết hồ sơ TTHC của các sở, ban, ngành theo đúng Quy chế phối hợp. 100% TTHC thực hiện tại Trung tâm được thiết lập quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Đến nay, tổng số TTHC được phê duyệt đưa vào thực hiện tại Trung tâm là 1.535 thủ tục của 19 sở, ngành, đơn vị.

Trong những năm qua, Trung tâm luôn chú trọng việc phát triển các phần mềm ứng dụng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC một cách khoa học, nhanh chóng, chính xác; cử công chức thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm; Triển khai thanh toán tiền phí, lệ phí qua hệ thống thanh toán trực tuyến VNPT PAY; thu phí, lệ phí bằng biên lai điện tử trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử; 100% hồ sơ TTHC được số hóa điện tử khi tiếp nhận; 100% TTHC thực hiện tại Trung tâm được thiết lập quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, qua đó đảm bảo việc giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, đơn vị được thực hiện một cách công khai, minh bạch trên môi trường mạng.

Trong giai đoạn từ năm 2018 - 2021, tại Trung tâm, các sở, ban, ngành đã tiếp nhận 283.372 hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân. Trong đó: Tổng số hồ sơ đã giải quyết trước hạn 152.221, hồ sơ giải quyết đúng hạn 103.376, hồ sơ giải quyết quá hạn 765; hồ sơ chưa trả 16.175; hồ sơ trả lại 8.627; hồ sơ chờ bổ sung 2.208. Nguyên nhân hồ sơ quá hạn là do cơ quan chủ trì giải quyết hồ sơ tham mưu văn bản trình UBND tỉnh chậm so với thời gian quy định, một số hồ sơ các đơn vị bàn giao kết quả chậm cho Trung tâm, dẫn đến việc cập nhật kết quả vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử quá thời hạn quy định…

Tại Văn phòng UBND tỉnh: Giai đoạn năm 2018 - 2021, Văn phòng UBND tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Bám sát Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng quy trình giải quyết văn bản, hồ sơ công việc với thời gian xử lý công việc được rút ngắn tối đa, bảo đảm thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân; theo đó, tổng thời gian giải quyết các văn bản, hồ sơ công việc của Văn phòng UBND được rút ngắn còn 05 ngày làm việc, cụ thể: trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ, công chức, viên chức phải hoàn thành công tác thẩm tra, lập phiếu trình giải quyết công việc và dự thảo văn bản kèm theo, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, các lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phải có ý kiến để trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh là một khâu liên thông tham gia trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Văn phòng UBND tỉnh không trực tiếp nhận thủ tục hành chính từ tổ chức, cá nhân mà tiếp nhận thông qua các sở, ngành đã thẩm định thủ tục hành chính để tiếp tục thẩm tra, trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tổng số thủ tục hành chính Văn phòng tiếp nhận giai đoạn năm 2018 – 2021 là 6.211 thủ tục hành chính, đã giải quyết và trả kết quả là 6.209 hồ sơ thủ tục hành chính, số hồ sơ giải quyết chậm là 02 thủ tục hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác cải cách hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn năm 2018 - 2021 vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật chưa phát hiện được nhiều những mâu thuẫn, bất cập, lạc hậu cản trở phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng của bộ máy hành chính nhà nước; kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện văn bản quy phạm pháp luật chưa đạt được hiệu quả cao; Việc triển khai các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính đã được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn, nhiều công việc có tính chất phức tạp nên vẫn còn tình trạng hồ sơ chậm của một số ít chuyên viên.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát, của ngành và ý kiến giải trình của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận tại các đơn vị được giám sát, đồng chí Lê Quang Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong những năm qua, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Để khắc phục một số hạn chế còn tồn tại, đồng chí đề nghị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ban, sở, ngành nhằm khắc phục triệt để tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC chậm trễ cho tổ chức, công dân; tình trạng tiếp nhận hồ sơ không đúng thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; thực hiện niêm yết công khai TTHC kịp thời, các TTHC liên quan đến các cơ chế chính sách đã được HĐND tỉnh quyết nghị và cập nhật quy trình nội bộ để theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết các TTHC. Đối với các đơn vị đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn chậm trễ, không có nhiều chuyển biến khi giải quyết TTHC, Trung tâm cần báo cáo UBND tỉnh để phê bình, chấn chỉnh. Quan tâm triển khai các giải pháp cải cách chế độ công vụ, công chức để nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Vận hành có hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tại Văn phòng UBND tỉnh: Đồng chí Trưởng đoàn giám sát cũng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC của Văn phòng UBND tỉnh trong thời gian qua, nhất là việc tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ CCHC một cách đồng bộ, toàn diện, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, Đồng chí Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh: Văn phòng phải tham mưu cho UBND tỉnh cần phải có các giải pháp quyết liệt, đồng bộ để cải cách mạnh mẽ từ các ngành, các cấp; sự đồng lòng, chung sức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cộng với sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp thì việc đẩy mạnh CCHC, cải thiện và nâng cao thứ hạng các chỉ số mới mang lại hiệu quả thiết thực để góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Từ việc chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện, Văn phòng UBND tỉnh cần bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác CCHC cũng như chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm soát TTHC, thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ những TTHC không còn phù hợp với tình hình thực tế. Xây dựng quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC để tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Từ đó, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ; rút ngắn thời gian giải quyết, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí của cá nhân, doanh nghiệp và quan trọng là hạn chế tiêu cực phát sinh trong quá trình giải quyết TTHC.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Đoàn giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp để báo cáo HĐND trong kỳ họp tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.200
  Trong năm: 994.122
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.347
  Online: 73