Cử tri kiến nghị Bộ Y tế nội dung như sau: Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Thạch Thành không còn xã khu vực III, chỉ còn 01 xã khu vực II, vì vậy số đối tượng được thụ hưởng chế độ hỗ trợ Bảo hiểm xã hội chỉ còn 12.162 người, giảm 42.259 người so với năm 2020. Tuy nhiên, qua kết quả rà soát hộ nghèo sơ bộ theo chuẩn nghèo đa chiều mới giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, toàn huyện còn khoảng 11,26% hộ nghèo, 8,0% hộ cận nghèo, trong đó có 7 xã vừa ra khỏi khu vực III, đều có tỷ lệ hộ nghèo trên 21%. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo xem xét, hỗ trợ 42.259 đối tượng tại huyện Thạch Thành bị cắt giảm để tiếp tục được thụ hưởng chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế như trước đây.

Ngày 10/3/2022, Bộ Y tế đã có Văn bản số 1152/BYT-VB1 về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, thì mức hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước cho một số đối tượng cụ thể như sau:

- Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ( điểm a, Khoản 1, Điều 8).

- Hỗ trợ tối thiểu 70%, mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng người thuộc hộ gia đình, cận nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo theo quy định của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, khoản 9, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐCP (điểm b, khoản 1, Điều 8)

- Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng: Học sinh, sinh viên; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (điểm c, Khoản 1, Điều 8),

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng quy định tại khoản 1, Điều 8, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP thì được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

2. Các xã thuộc khu vực III, khu vực II được phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, Khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực (Điều 3 Quyết định số 861/0Đ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021).

3. Do vậy, căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và Quyết định số 661/QĐ-TTg nêu trên, hiện nay chưa có cơ sở để hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ tại huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hoa bị cắt giảm trong giai đoạn vừa qua./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  380 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.465.759
  Trong năm: 1.002.964
  Trong tháng: 86.272
  Trong tuần: 15.258
  Trong ngày: 865
  Online: 54