Cử tri đề nghị hoàn thiện hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ trong lĩnh vực kiểm sát Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; sửa đổi hệ thống sổ sách thụ lý, theo dõi nghiệp vụ phục vụ công tác thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đảm bảo đủ tiêu chí mà thống kê yêu cầu. Nghiên cứu đề án ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý hồ sơ kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngày 22/12/2022, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã có Văn bản số 4950/VKSTC-V11 về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Về hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ trong lĩnh vực kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; hệ thống sổ sách thụ lý, theo dõi nghiệp vụ phục vụ công tác thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

- Hiện tại, ngành Kiểm sát đang sử dụng hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ trong lĩnh vực kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (gồm 36 biểu mẫu). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đang có một số biểu mẫu chưa phù hợp, một số hoạt động nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính chưa có biểu mẫu để thực hiện (như Biểu mẫu kiểm sát quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách của Tòa án; Biểu mẫu kiểm sát về Thi hành án hành chính... ). Do vậy, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã chỉ đạo Vụ Kiểm sát Thi hành án dân sự (Vụ 11) phối hợp với Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) và Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao nghiên cứu, tham mưu để sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

- Về biểu mẫu thống kê trong lĩnh vực kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính hiện đang thực hiện theo Quyết định số 560/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 ban hành Chế độ, báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; đồng thời, thực hiện việc báo cáo, thống kê theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021, quy định về phối hợp trong việc lập, ký xác nhận, tổng hợp số liệu và kiểm tra trong thống kê thị hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành và Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 15/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2021.

- Hệ thống mẫu sổ nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân được ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-VKSTC ngày 07/10/2020 (thay thế Quyết định số 39/QĐ-VKSTC ngày 29/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao). Đến nay, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 11) chưa nhận được phản ánh của Viện kiểm sát nhân dân địa phương về khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc sử dụng hệ thống sổ nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

2. Về việc nghiên cứu Đề án ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý hồ sơ kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trong ngành kiểm sát nhân dân.

Hiện nay, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã giao cho Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ kiểm sát, trong đó có việc xây dựng phần mềm về quản lý hồ sơ kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính./.

                                                                               

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  250 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.079.712
  Trong năm: 796.035
  Trong tháng: 68.955
  Trong tuần: 16.578
  Trong ngày: 197
  Online: 87