Ngày 25/10, Ban Tổ chức Cuộc thị chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/BTC ngày 25/10/2023 về việc tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm 2024.

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024 được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ nay đến tháng 6/2024. Mục đích của Cuộc thi là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh băm 2024 để tiếp tục khẳng định vai trò của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2024 yêu cầu các ngành, các địa phương, cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, quán triệt, triển khai sâu rộng cuộc thi trong các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền, động viên khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên hưởng ứng tích cực tham gia cuộc thi. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai hưởng ứng cuộc thi ở cơ quan, đơn vị mình, để cuộc thi đạt kết quả cao nhất.

Hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch, Thể lệ và phát động cuộc thi đến toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan tích cực, nhiệt tình tham gia cuộc thi.

Cổng Thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm 2024.

Chi tiết Kế hoạch, Thể lệ xem tại file đính kèm dưới đây:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  370 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.271.349
  Trong năm: 975.329
  Trong tháng: 88.192
  Trong tuần: 17.860
  Trong ngày: 930
  Online: 80