Trong năm 2024, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác lấy ý kiến luật bằng hình thức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, đối tượng. Bên cạnh đó, Đoàn cũng sẽ tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và trả lời kết quả giải quyết đến công dân…

Thông tin về công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải cho biết, trong năm 2024, Đoàn sẽ xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Tổ chức hợp lý, có chất lượng các hội nghị lấy ý kiến các ĐBQH, các cơ quan, đơn vị hữu quan tham gia góp ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh. Tăng cường công tác lấy ý kiến luật bằng hình thức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, đối tượng.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 43 và số 52 của Quốc hội tại các huyện Yên Định và Triệu Sơn.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ thường xuyên đưa nội dung các dự thảo luật, pháp lệnh lên Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để cử tri và Nhân dân theo dõi đóng góp ý kiến để các vị ĐBQH cũng như các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và cử tri có thêm thông tin về các dự án luật, pháp lệnh...

Về tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát của ĐBQH, Đoàn ĐBQH: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sẽ xây dựng và triển khai Chương trình giám sát, khảo sát năm 2024; xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát năm theo từng chuyên đề một cách hợp lý, hiệu quả, phù hợp với thực tế hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và tình hình của địa phương, cụ thể: Xây dựng và tổ chức thực hiện giám sát các chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội một cách hợp lý, hiệu quả, phù hợp với thực tế hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và tình hình của địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tổ chức khảo sát một số cơ quan, đơn vị phục vụ công tác xây dựng luật năm 2024 và những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri trên địa bàn tỉnh quan tâm. Tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức tại địa phương. Nâng cao trách nhiệm của đại biểu trong việc thực hiện hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị hữu quan để tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải đóng góp ý kiến cho các dự án Luật.

Đối với công tác tiếp xúc cử tri: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sẽ xây dựng chương trình và kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2024. Đổi mới và tăng cường hình thức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực; tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi công tác; mở rộng thành phần, địa bàn tiếp xúc. Trước các đợt tiếp xúc cử tri, thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm thông tin rộng rãi về nội dung, thời gian tiếp xúc cử tri để Nhân dân biết và tham gia. Đoàn sẽ nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để cử tri và Nhân dân được biết.

Đối với công tác tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân: Trong năm 2024, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp công dân năm 2024, niêm yết công khai lịch tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Nâng cao trách nhiệm đại biểu trong việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật; cập nhật, theo dõi việc giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân của các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó là tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc các ngành, các cấp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và trả lời kết quả giải quyết đến công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với công tác thông tin, tuyên truyền: Đoàn sẽ tiếp tục thực hiện chuyên mục đại biểu với cử tri năm 2024 trên Báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, phát sóng định kỳ hàng tháng trên Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa nhằm phản ánh chuyên sâu các hoạt động của Đoàn ĐBQH, các ĐBQH tỉnh đến với cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Chỉ đạo Văn phòng chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên, kịp thời tuyên truyền về hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa giám sát tại huyện Thiệu Hóa và thị xã Bỉm Sơn.

Đối với Hoạt động của ĐBQH, Đoàn ĐBQH tại các kỳ họp Quốc hội: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định của Nội quy Kỳ họp Quốc hội, Quy chế làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh. Mỗi ĐBQH bố trí thời gian hợp lý để nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị nội dung để tham gia thảo luận tại tổ và hội trường cũng như chất vấn và tranh luận tại hội trường. Xây dựng và thực hiện tốt việc phân công ĐBQH tham gia thảo luận một số nội dung cụ thể để tập trung nâng cao trách nhiệm và chất lượng ý kiến phát biểu, tránh tình trạng một nội dung có nhiều ý kiến trùng lặp tham gia hoặc có nội dung lại không có ý kiến tham gia.

Đối với các hoạt động khác: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sẽ chỉ đạo Văn phòng tham mưu cho lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh theo dõi, tổng hợp đánh giá việc thực hiện Quy chế hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, làm cơ sở cho các vị ĐBQH báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu với cử tri. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH với HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Giữ mối liên hệ với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội. Quan tâm, tạo điều kiện để bộ máy tham mưu, giúp việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh.

Để nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng trong thời gian tới, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải kiến nghị, đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các Bộ, ngành được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật thực hiện kịp thời, đầy đủ tiến độ, kế hoạch xây dựng luật nhằm cung cấp kịp thời tài liệu, hồ sơ liên quan bảo đảm thời gian nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu tác động trực tiếp của dự án luật, nâng cao chất lượng công tác xây dựng luật. Chỉ đạo việc tham mưu xây dựng và tổ chức điều hoà thực hiện các chuyên đề giám sát một cách khoa học, hợp lý trên cơ sở có tính đến các yếu tố vùng, miền, địa phương để quyết định triển khai số lượng chuyên đề, địa bàn giám sát; yếu tố tình hình thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, cơ sở tại các thời điểm trong năm để quyết định tiến độ, kế hoạch giám sát; giãn cách hợp lý thời gian tổ chức giám sát giữa các chuyên đề để bảo đảm hiệu quả, chất lượng.

Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa kiến nghị, đề xuất với Ban Công tác đại biểu tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho ĐBQH nói chung và ĐBQH chuyên trách nói riêng đảm bảo chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ các đại biểu dân cử phù hợp sự thay đổi tình hình kinh tế-xã hội, khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, Đoàn đề nghị tham mưu sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm khác đối với ĐBQH; cơ chế chính sách sử dụng chuyên gia trong hoạt động của Đoàn ĐBQH và của ĐBQH phù hợp với sự thay đổi trong tình hình kinh tế-xã hội hiện nay để bảo đảm thu hút sự tham gia đóng góp các chuyên gia vào hoạt động của các Đoàn ĐBQH tại các địa phương./.

Cổng Thông tin điện tử của Quốc hội Việt Nam


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  370 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.271.309
  Trong năm: 975.289
  Trong tháng: 88.192
  Trong tuần: 17.860
  Trong ngày: 890
  Online: 86