Cử tri đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh mốc giới đất của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước với ranh giới đất đai của các xã Thành Sơn, Lũng Cao, Cổ Lũng huyện Bá Thước hiện nay chiếm hầu hết diện tích đất sản xuất trước đây của Nhân dân. Tiếp tục quan tâm việc thu hồi đất của các nông lâm trường, các công ty lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương quản lý.

Ngày 28/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 8911/BNN-TCLN về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Về điều chỉnh mốc giới đất của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thành lập tại Quyết định số 495/QĐ-UB ngày 27/3/1999; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tại Quyết định số 3001/QĐ-UB ngày 08/11/2001; phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu BTTN Pù Luông đến năm 2020 tại Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 16/7/2013; phê duyệt Phương án bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông giai đoạn 2021-2030 tại Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 31/8/2021. Theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, thì Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thuộc trách nhiệm quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Do vậy, việc điều chỉnh mốc giới đất của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tại huyện Bá Thước với diện tích chồng lấn sản xuất của người dân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đề nghị Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa chuyển kiến nghị của cử tri đến Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa để xem xét giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đề xuất phương án giải quyết cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành.

 2.Về việc thu hồi đất của các nông lâm trường, các công ty lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương quản lý

Bộ Nông nghiệp và PTNT đang tổ chức thực hiện Kế hoạch của Chính phủ triển khai kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo Kế hoạch ban hành tại Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 23/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

- Trước khi sắp xếp, các công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng: 2.229.601 ha. Theo phương án tổng thể được duyệt sau sắp xếp, các công ty tiếp tục quản lý, sử dụng: 1.719.987 ha; diện tích dự kiến bàn giao về địa phương là 509.614 ha, đã thực hiện bàn giao về địa phương 239.587 ha, còn 269.757 ha sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

 

- Tập đoàn, tổng công ty, công ty nông, lâm nghiệp phải rà soát phương án sử dụng đất đai được giao, được thuê, duy trì cơ chế khoán đối với hộ gia đình, cộng đồng đến hết chu kỳ khoán theo quy định pháp luật; khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại, không để phát sinh phức tạp mới; bàn giao trên thực địa diện tích đất đã được phê duyệt theo đề án sắp xếp của công ty.

- Nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp thu kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về tiếp tục quan tâm việc thu hồi đất của các nông lâm trường, các công ty lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương quản lý theo tại kế hoạch tại Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 23/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  215 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.253.625
  Trong năm: 153.716
  Trong tháng: 59.589
  Trong tuần: 13.860
  Trong ngày: 467
  Online: 10