Cử tri đề nghị: “Đối với các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020, không còn thuộc diện đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612 QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tuy đã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn nhưng hiện nay các xã, thôn, bản này vẫn còn rất khó khăn, do đó, đề nghị có cơ chế, chính sách riêng để hỗ trợ các đối tượng trên".

Ngày 15/8/2022, Ủy ban Dân tộc đã có Văn bản số 1293/UBDT-CSDT về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 3695/VPCP-QHĐP ngày 02/6/2021 của Văn phòng Chính phủ) về việc giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, rà soát, đánh giả tác động, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 nay không còn nằm trong danh sách các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng báo cáo đánh giá tác động và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ chính sách trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tại Tờ trình số 1601/TTr-UBDT ngày 20/10/2021. Trong đó tập trung vào một số chính sách như: Chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số; chính sách đối với cán bộ công chức theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, chính sách hỗ trợ người dạy, người học trên địa bản xã, thôn ĐBKK; chính sách tín dụng ưu đãi và một số chính sách có liên quan khác. 

Ngày 30/10/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 7957/VPCP-QHĐP trong đó giao các Bộ, ngành Trung trong căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể đối với 12 chính sách có liên quan; các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tiếp đó, ngày 24/5/2022, Ủy ban Dân tộc đã ban hành văn bản số 768/UBDT-CSDT gửi các Bộ, ngành cung cấp thông tin, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể giao tại văn bản số 7957VPCP-QHĐP và tiếp tục phối hợp tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các chính sách (giáo dục, y tế, cán bộ...) đã ban hành áp dụng tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng DTTS&MN giai đoạn 2016-2020 này không còn nằm trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, các Bộ, ngành có liên quan đang nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp cụ thể theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  380 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.465.431
  Trong năm: 1.002.636
  Trong tháng: 85.944
  Trong tuần: 14.930
  Trong ngày: 537
  Online: 41