Cử tri đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2021 - 2025 thay thế Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Chính phủ và phê duyệt danh sách các thôn bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi không thuộc xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với những thôn, bản này.

Ngày 15/8/2022, Ủy ban Dân tộc đã có Văn bản số 1300/UBDT-CSDT về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Về nội dung phê duyệt danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2021 - 2025 thay thế Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ:

Ủy ban Dân tộc đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2021 về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn. Theo đó: Đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn được quy định cụ thể tại khoản 1, 2, 3, 4 của Điều 1 Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và tại khoản 5, Điều 1 quy định “Các xã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) của danh sách ban hành kèm theo các văn bản quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 1 Quyết định này”.

Do vậy, đề nghị địa phương tiếp tục căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện cho giai đoạn 2021-2025.

- Về nội dung phê duyệt danh sách các thôn, bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi không thuộc xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời, chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với những thôn, bản này:

Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020 quy định: Vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi là các xã, thôn có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số từ 15% trở lên. Phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển thành 3 khu vực và thôn đặc biệt khó khăn để thực hiện các chính sách, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, giao Ủy ban Dân tộc tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành các tiêu chi phần định, giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I, Ủy ban Dân tộc quyết định công nhận danh sách các thôn đặc biệt khó khăn.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các địa phương, căn cứ tiêu chí quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Về đề nghị phê duyệt danh sách các thôn, bản vùng DTTS&MN không thuộc xã vùng DTTS&MN và hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với những thôn, bản này: Ủy ban Dân tộc tiếp thu ý kiến của địa phương để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  380 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.465.440
  Trong năm: 1.002.645
  Trong tháng: 85.953
  Trong tuần: 14.939
  Trong ngày: 546
  Online: 44