Theo quy định tại khoản 12, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một số năm hoặc miễn toàn bộ thời gian sử dụng đất đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đầu thầu dự án có sử dụng đất. Như vậy, dự án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường tập trung là dự án đầu tư thuộc Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư tại Mục B Phụ lục II kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, được miễn tiền thuê đất theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 19, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thuộc trường hợp được nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định tại khoản 12, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ (nêu trên). Tuy nhiên, theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 1 và khoản 1, Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 (được sửa đổi tại Điều 108, Nghị định số 31/2011/NĐ-CP) thì dự án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường tập trung là dự án xã hội hóa, nên thuộc trường hợp phải đấu thầu dự án có sử dụng đất, dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong thực hiện tại địa phương. Do đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu, sửa đổi Nghị định số 25/2020/NĐ CP, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho phù hợp, nhằm giải quyết nhanh các dự án trong lĩnh vực xã hội hóa, đặc biệt là lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường, các vấn đề về rác thải tại địa phương

Ngày 16/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 4836/BKHĐT-TH về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Đối với dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa (bao gồm dự án thuộc lĩnh vực môi trường), trường hợp dự án được xác định không phải đấu giá, đấu thầu theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 29 và điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư. Tuy nhiên, khi có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị thực hiện dự án đầu tư tại một địa điểm thì cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư và giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn áp dụng pháp luật về đấu thầu để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong số những nhà đầu tư đã nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 7 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  380 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.465.741
  Trong năm: 1.002.946
  Trong tháng: 86.254
  Trong tuần: 15.240
  Trong ngày: 847
  Online: 66