Ngày 06/01/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 112/BKHĐT-TH về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Nội dung kiến nghị số 1: Đề nghị nghiên cứu, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 cụ thể:

(i) Đề nghị sửa đổi khoản 5, Điều 40 Luật Đầu tư công năm 2019 theo hướng giao thêm cho chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư.

(ii) Đề nghị phân cấp hơn nữa trong việc giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh được điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương quy định tại Điều 67 Luật Đầu tư công cho phép Hội đồng nhân dân cùng cấp được quyết định việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương do cấp mình quản lý sang năm sau năm kế hoạch quy định tại Điều 68 Luật Đầu tư công.

(iii) Đề nghị phân cấp hơn nữa quy định liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng công trình theo hướng phân cấp mạnh mẽ cho địa phương trong công tác thẩm định, phê duyệt bảo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B trên địa bàn, dự án thực hiện trên địa bàn 02 địa phương trở lên.

Trả lời:

a, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 7503/BKHĐT-TH ngày 19/10/2022 gửi các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về thẩm quyền phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công, theo đó:

Đối với dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng, thẩm quyền phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14 và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Đối với dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng, thẩm quyền phê duyệt dự toàn nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 40 Luật Đầu tư công.

b) Theo quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân có thẩm quyền Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương, Khoản 2 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước quy định:

"Hội đồng nhân dân các cấp quyết định phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình theo từng lĩnh vực". Đồng thời, theo quy định tại khoản 3 Điều 83 Luật Đầu tư công. Hội đồng nhân dân “Quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương, bao gồm toàn bộ danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương”. Do Hội đồng nhân dân các cấp quyết định kế hoạch đầu tư công hằng năm của các cơ quan, đơn vị nên quy định thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm giữa các cơ quan, đơn vị tại khoản 7 Điều 67 Luật Đầu tư công là phù hợp. Đề nghị tỉnh thực hiện theo đúng quy định tại khoản 7 Điều 67 Luật Đầu tư công. Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương giữa các đơn vị đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp báo cáo Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức kỳ họp bất thường.

Nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công chậm trong giai đoạn vừa qua có nhiều nguyên nhân, khách quan, chủ quan, trong đó có quy định về việc giải ngân kế hoạch đầu tư công 02 năm quy định tại Điều 76 Luật Đầu tư công năm 2014. Vì vậy, khi ban hành Luật Đầu tư công năm 2019, Quốc hội đã quy định thời gian thực hiện giải ngân vốn đầu tư công là 1 năm và thẩm quyền quyết định việc kéo dài kế hoạch vốn đầu tư công là Thủ tướng Chính phủ đối với vốn ngân sách trung ương và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với vốn ngân sách địa phương. Quy định này nhằm tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm việc giải ngân tối đa kế hoạch vốn được giao hằng năm, hạn chế tình trạng kéo dài kế hoạch. Song song với việc quy định giải ngân vốn 01 năm và hạn chế tình trạng kéo dài kế hoạch năm, Luật Đầu tư công năm 2019 đã phân cấp rất mạnh cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong việc phân bố, điều chuyển kế hoạch vốn hằng năm giữa các dự án trong nội bộ đơn vị mình, tạo sự linh hoạt trong việc sử dụng vốn được giao.

c) Luật đầu tư công 2019 đã thực hiện phân cấp cho các địa phương trong công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B trên địa bàn. Đối với việc thực hiện trên địa bàn 2 địa phương trở lên chưa được pháp luật quy định cụ thể, việc này đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành, nhất là với Bộ Giao thông vận tải để báo cáo cấp có thẩm quyền phân cấp quản lý cho địa phương là cơ quan chủ quán thực hiện các dự án đi qua hai địa phương.

2. Nội dung kiến nghị số 2: Đề nghị nghiên cứu, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh Luật Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; nâng hạn mức chỉ định thầu từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, dịch vụ công; từ 1 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, hỗ hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công, từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên để rút ngắn tối đa thời gian thực hiện dự án.

Trả lời:

Trong quá trình xây dựng Luật Đấu thầu sửa đổi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã tiếp thu các ý kiến của cử tri theo hướng sửa đổi, hoàn thiện các quy định liên quan đến quy trình, thủ tục đấu quy thầu theo hướng đơn giản, rút gọn thời gian trong đấu thầu, bổ sung một số trường hợp chỉ định thầu bao gồm: (i) các gói thầu thuộc dự án quan trọng quốc gia cần triển khai ngay theo Nghị quyết của Quốc hội; (ii) các gói thầu tư vấn; (iii) gói thầu di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng, gói thầu tái định cư; (iv) các gói thầu mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, linh kiện, phụ tùng thay thế trong trường hợp trang thiết bị, máy móc chỉ sử dụng được duy nhất loại hóa chất, sinh phẩm, linh kiện, phụ kiện thay thế này mới vận hành được; (v) các gói thầu phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và cấp cứu người bệnh.....

Đối với nội dung hạn mức chỉ định thầu, trong dự thảo Luật Đấu thầu, Chính phủ đề xuất giữ nguyên quy định về việc giao Chính phủ quyết định hạn mức chỉ định thầu theo từng thời kỳ trên cơ sở phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. Theo đó, trong quá trình xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu, đề xuất hạn mức chỉ định thầu cho phù hợp với điều kiện thực tế./.

 

                                                                      


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  250 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.079.934
  Trong năm: 796.035
  Trong tháng: 68.955
  Trong tuần: 16.578
  Trong ngày: 419
  Online: 67