Ngày 12/01/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 333/BKHĐT-TH về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Câu 1. Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành trung ương hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí do các tổ chức, cá nhân tài trợ thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch; quy định cụ thể việc nhận tài trợ quy hoạch bằng sản phẩm; quy trình trình, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh quy hoạch, hồ sơ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, trách nhiệm của nhà tài trợ, trách nhiệm của cơ quaqn quản lý nhà nước về quy hoạch, hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn tham gia lập quy hoạch tại khoản 3 Điều 10 Luật Quy hoạch năm 2017.

Trả lời:

Theo khoản 3 Điều 10 Luật Quy hoạch quy định: “Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ nguỗn lực cho hoạt động quy hoạch bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch”.

Ngày 12/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2023/NĐ-CP swuar đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch trong đó bổ sung quy định nguồn nhân lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch, cụ thể, nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch của tổi chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài bao gồm kinh phí, kết quả nghiên cứu của cơ quan, tổ chức, chuyên gia (kể cả chuyên gia tình nguyện), tài trợ giải thưởng cho tổ chức, cá nhân có ý tưởng quy hoạch được lựa chọn trên cơ sở kết quả thi tuyển ý tưởng quy hoạch do cơ quan lập quy hoạch tổ chức (nếu có); đầu vào để tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, nghiên cứu, khảo sát, đào tạo và được tiếp nhận, quản lý, sử dụng.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trơ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, việc tiếp nhận tài trợ kinh phí cho công tác lập quy hoạch là phù hợp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn nhà tài trợ hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động quy hoạch vào nguồn thu của ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch.

Câu 2. Sớm có hướng dẫn cụ thể đối với các dự án đầu tư chuyển đổi chợ theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1, khoản 3 Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 4 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), dự án chuyển đổi chợ không thuộc lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trao đổi với Bộ Công Thương để thống nhất hướng dẫn về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án kinh doanh, khai thác quản lý chợ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  323 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.095.604
  Trong năm: 966.469
  Trong tháng: 98.551
  Trong tuần: 22.746
  Trong ngày: 3.353
  Online: 85