Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm đến đời sống giáo viên, nhất là đội ngũ giáo viên mầm non. Bổ sung biên chế giáo viên cho ngành giáo dục và hiện nay đang thiếu rất nhiều so với quy định.

Ngày 22/9/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Văn bản số 4712/BGDĐT-NGCBQLGD về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Đề nghị quan tâm đến đời sống giáo viên, nhất là đội ngũ giáo viên mầm non.

Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền một số chính sách ưu đãi đối với giáo viên (trong đó có mầm non) như: chế độ làm việc, quy định về định mức giáo viên/lớp; phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thảm niên nhà giáo, phụ cấp thu hút theo quy định chung đối với viên chức công tác ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, phụ cấp công tác lâu năm giáo viên trường chuyên biệt được hưởng phụ cấp trách nhiệm; giáo viên có thành tích xuất sắc được nâng lương trước thời hạn, vv...... nhằm chia sẻ, quan tâm đến đời sống giáo viên.

Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các Bộ Ngành liên quan để xuất chính sách tiền lương mới theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/CP ngày 21/5/2018 (thực hiện theo lộ trình của Chính phủ, dự kiến thực hiện 01/07/2023). Trong đó, lương của nhà giáo sẽ được trả theo vị trí việc làm, tương xứng tính chất mức độ phức tạp của công việc và đặc thù nghề nghiệp của giáo viên. Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang được giao nghiên cứu xây dựng Luật Nhà giáo, trong đó nội dung thu nhập của giáo viên sẽ được nghiên cứu, cụ thể hoá trong Luật Nhà giáo nhằm tạo động lực cho đội ngũ giáo viên.

2. Về bổ sung biên chế giáo viên cho ngành giáo dục

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo các địa phương rà soát, tổng hợp số liệu thừa, thiếu giáo viên và đề xuất Chính phủ bổ sung giáo viên mầm non, phổ thông theo lộ trình từ nay đến năm 2026. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ 2022 đến năm 2026, riêng năm học 2022-2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập (Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026), trong đó tỉnh Thanh Hóa được bổ sung 1681 biên chế giáo viên năm học 2022-2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Đoàn ĐBOH tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh khẩn trương tổ chức tuyển dụng giáo viên ngay sau khi được giao biên chế bổ sung theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo  tại Công văn số 3585/BGDĐT-NGCBOLGD ngày 02/8/2022 về việc triển khai tuyển dụng biển chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định số 72-QĐ/TW./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  384 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.548.204
  Trong năm: 1.043.850
  Trong tháng: 104.794
  Trong tuần: 30.003
  Trong ngày: 4.138
  Online: 2