Tham dự Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. hôm nay, lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Thay mặt Thường trực HĐND huyện Hà trung, tôi xin phát biểu một số vấn nhằm làm rõ hơn thực tiễn những kết quả đạt được và hạn chế trong hoạt động của HĐND huyện Hà Trung từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay cụ thể như sau:

Huyện Hà Trung nằm phía Bắc tỉnh Thanh Hóa, có diện tích tự nhiên là 24.381,69 ha, dân số khoảng 113.899 người, có 19 xã và 01 thị trấn.

Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 có 32 đại biểu. Nhìn chung, chất lượng đại biểu so với nhiệm kỳ 2016 - 2021 được nâng lên cả về trình độ, năng lực; đảm bảo cơ cấu và tính đại diện cho các thành phần kinh tế, dân tộc, tôn giáo…

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, bên cạnh những thuận lợi, thách thức đan xen của một huyện đồng bằng Trung Du có điều kiện kinh tế - xã hôi còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; dưới sự lãnh đạo sâu sát của Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp tích cực, thường xuyên của UBND huyện, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn, HĐND huyện đã kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn không ngừng được nâng cao:

Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện đã có nhiều đổi mới: Thường trực, các ban của HĐND huyện và các cơ quan có liên quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp đảm bảo chất lượng; công tác lễ tân, khánh tiết phục vụ kỳ họp chu đáo, chuyên nghiệp. Các văn bản trình bày tại kỳ họp được chuẩn bị ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm; các dự thảo Nghị quyết, Tờ trình, Báo cáo, Đề án… trình tại kỳ họp đều được thẩm tra nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, đúng thẩm quyền, nội dung các báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND huyện bảo đảm về nguyên tắc, trình tự, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, bất hợp lý, thiếu tính khả thi… kiến nghị những vấn đề cần thiết và đề xuất bổ sung những giải pháp để thực hiện; khắc phục được tình trạng thẩm tra chung chung, không thể hiện rõ chính kiến.

Văn kiện kỳ họp và các tài liệu liên quan đến kỳ họp được gửi đến các đại biểu đảm bảo thời gian để các đại biểu nghiên cứu và các Tổ đại biểu họp để đóng góp ý kiến. Chương trình làm việc được bố trí hợp lý, dành nhiều thời gian cho thảo luận, tranh luận, chất vấn, trong mỗi kỳ họp, chủ tọa kỳ họp đã linh hoạt điều hành để tạo điều kiện cho đại biểu tham dự có cơ hội được tham gia thảo luận và chất vấn những vấn đề được cử tri quan tâm.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp được chú trọng. Kỳ họp đã trở thành diễn đàn để phát huy dân chủ của nhân dân, thu hút được sự quan tâm của dư luận, được Nhân dân đánh giá cao. Các vấn đề HĐND quyết định được triển khai thực hiện luôn đạt được những kết quả quan trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND huyện đã tổ chức 6 kỳ họp, ban hành 124 Nghị quyết, trong đó, 12 Nghị quyết về tổ chức, nhân sự; 104 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và 04 Nghị quyết khác. Sau khi các Nghị quyết của các kỳ họp được ban hành, Thường trực HĐND đã khẩn trương đôn đốc UBND huyện và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, do đó các Nghị quyết của HĐND huyện được triển khai luôn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Công tác giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện có nhiều tiến bộ, các kế hoạch giám sát chuyên đề được xây dựng khoa học, bám sát thực tiễn; thành viên tham gia giám sát đa phần có năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp; các nội dung giám sát tập trung việc thực hiện Nghi quyết về phát triển kinh tế, xã hội của huyện; những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm. Phương pháp giám sát đã có những cải tiến, kết hợp giữa nghiên cứu báo cáo với xem xét thực tế tại địa phương, cơ sở. Các Báo cáo giám sát đã đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra những tồn tại, hạn chế đồng thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan được giám sát kịp thời giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Thông qua giám sát đã góp phần tổ chức triển khai; thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện và giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc. Kết quả các cuộc giám sát đã giúp cho HĐND huyện có điều kiện nhìn nhận, đánh giá các quyết sách đã ban hành và cũng là cơ sở, căn cứ để HĐND huyện ban hành các nghị quyết sát đúng với điều kiện thực tiễn của địa phương và có tính khả thi...

Sau giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan được giám sát thực hiện các kiến nghị sau giám sát; do đó, việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện.

Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ huyện trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn huyện, chỉ đạo việc tổ chức cho các tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện. từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu HĐND đã thực hiện 14 cuộc TXCT tại 14 điểm theo phương thức luân phiên trên địa bàn các thôn, tiêu khu của các xã, thị trấn; tiếp nhận và phản ánh với các cấp, các ngành trên 130 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau tiếp xúc cử tri, đã kịp thời chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND huyện tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp gửi các cơ quan liên quan trả lời, đồng thời luôn quan tâm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Công tác tiếp dân, tiếp nhận, chuyển đơn thư của công dân và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết luôn được quan tâm thực hiện. Kết quả tiếp dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, theo dõi việc giải quyết đơn của công dân gửi đến HĐND huyện đều được xem xét chuyển đến Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định, đồng thời thường xuyên theo dõi đôn đốc các cơ quan giải quyết kịp thời, đúng quy định, đã góp phần giữ vững ANCT, trật tự an toàn xã hội.

Mối quan hệ công tác giữa Thường trực, các Ban HĐND huyện với Huyện ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện và các tổ chức, đoàn thể... ngày càng được tăng cường, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và HĐND huyện. HĐND huyện đã thực sự hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, được cử tri và Nhân dân trong huyện đồng tình và đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đã được hoạt động của HĐND huyện Hà Trung từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay vẫn còn một số tồn tại hạn chế: Chất lượng thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn… chưa thực sự nâng cao; một số vị đại biểu HĐND huyện ít tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến; từ đầu nhiệm kỳ đến nay chưa tổ chức được hoạt động chất vấn.

Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Việc tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề chưa được nhiều. Việc đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa quyết liệt.

Hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện chưa thường xuyên, còn có đại biểu chưa bố trí thời gian dự đầy đủ các kỳ họp HĐND cấp xã tại đơn vị bầu cử.

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động của HĐND huyện Hà Trung từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, tôi xin đề xuất với Hội nghị một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động nhiệm kỳ tới của HĐND các cấp, như sau:

Một là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đổi mới và tạo chuyển biến mạnh mẽ về nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong tổ chức và hoạt động của HĐND. Chú trọng công tác cán bộ của HĐND, nhất là các chức danh hoạt động chuyên trách, phải có kinh nghiệm hoạt động HĐND, có uy tín và trách nhiệm cao, năng động sáng tạo, linh hoạt, tuân thủ pháp luật, có bản lĩnh và năng lực quyết định.

Hai là: Phải thực sự coi trọng chất lượng đại biểu HĐND, thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng hoạt động để đại biểu HĐND thực sự là những người có năng lực trình độ chuyên môn phù hợp, am hiểu pháp luật, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao, tham gia tích cực, có trách nhiệm và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định.

Ba là: Cải tiến, đổi mới hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện; phát huy dân chủ, trí tuệ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động và phục vụ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Bốn là: Nâng cao chất lượng các Kỳ họp HĐND, Các nội dung văn bản trình bày tại kỳ họp được chuẩn bị chu đáo ngắn gọn, rõ ràng trọng tâm; các dự thảo Nghị quyết, Tờ trình, Báo cáo, Đề án… trình tại kỳ họp phải được thẩm tra nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, các báo cáo thẩm tra làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, bất hợp lý, thiếu tính khả thi…

Năm là: Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND; chất lượng giám sát của HĐND, của đại biểu HĐND tại các Kỳ họp; tổ chức các phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn của Thường trực HĐND đối với UBND và các thành viên UBND giữa các kỳ họp HĐND; tăng cường thực hiện tái giám sát đối với các vấn đề bức xúc chưa được giải quyết triệt để.

Sáu là: Đa dạng các hình thức tiếp xúc cử tri; đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Tổ đại biểu, đảm bảo phản ánh đúng thẩm quyền giải quyết của từng cấp. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của các đại biểu HĐND; đảm bảo 100% Nghị quyết do HĐND huyện ban hành được được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử và Đài Truyền thanh huyện và phổ biến, quán triệt kịp thời đến cử tri để tổ chức thực hiện.

 Bảy là: Nâng cao năng lực hoạt đông, điều kiện đảm bảo hoạt động cho đại biểu HĐND: Tạo nguồn cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến, thức kỹ năng hoạt động; điều kiện phương tiện làm việc, tăng mức chi trả phụ cấp đặc thù và các điều kiện đảm bảo hoạt động khác; nâng cao năng lực tham mưu của Văn phòng HĐND & UBND huyện theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.   

Trên đây là báo cáo tham luận của Thường trực HĐND huyện Hà Trung tại hội nghị thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thị xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026, Kính chúc sức khỏe các đại biểu tham dự Hội nghị. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

 Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe!

 

Thường trực HĐND huyện Hà Trung


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  255 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.204.826
  Trong năm: 831.023
  Trong tháng: 80.945
  Trong tuần: 18.906
  Trong ngày: 1.838
  Online: 132