Cử tri đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu trình Chính phủ quan tâm chỉ đạo khảo sát, thống kẻ diện tích đất đã được bàn giao cho các Nông, lâm trường quản lý, hiện nay sử dụng kém hiệu quả và diện tích ao, hồ, đất xen canh trong khu dân cư. Từ đó có kế hoạch bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo điều kiện cho nhân dân chuyển đổi cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hợp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Ngày 23/9/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 6399/BNN-QLDN về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông làm nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Theo Điều 15 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP quy định trong quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp (nông, lâm trường) phải xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và bàn giao về địa phương các loại đất bao gồm: "Đất của các công ty giải thể đất do thu hẹp nhiệm vụ không còn nhu cầu sử dụng, đất không sử dụng; đất công ty đang khoán trắng, sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất đã chuyển nhượng, diện tích đất đã bán vườn cây, đất kết cấu hạ tầng không phục vụ sản xuất; đất ở theo quy hoạch của địa phương đã được phê duyệt và các loại đất khác phải thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai. Các công ty nông, lâm nghiệp có diện tích đất bị thu hồi phải bàn giao toàn bộ hồ sơ về quỹ đất bị thu hồi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất". Đối với diện tích đất bàn giao về địa phương, các địa phương phải lập kế hoạch sử dụng đất giao, cho thuê đúng đối tượng và kế hoạch quy hoạch đất của địa phương.

Đối với kiến nghị của cử tri của tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 phê duyệt “Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh”, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức thực hiện; theo đó, sẽ tiếp tục ra soát, thống kê diện tích đất các nông, lâm trường, công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý và tiếp tục bóc tách các diện tích đất sử dụng không hiệu quả để bàn giao về địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  250 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.079.766
  Trong năm: 796.035
  Trong tháng: 68.955
  Trong tuần: 16.578
  Trong ngày: 251
  Online: 43